А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

 

Лични данни

Име, презиме, фамилия        Николай Киров Киров

Месторождение                     с. Лик, общ. Мездра, обл. Враца

Дата на раждане                    16 март 1952 година

Семейно положение             женен, с 2 деца

Служебен адрес                     Департамент Информатика,

                                                Нов български университет,

                                                бул. Монтевидео 21, 1618 София

                                                тел. 811 0611, E-mail: nkirov@nbu.bg

                                                Секция Изследване на операциите

                                                Институт по математика и информатика - БАН

                                                ул. "Акад. Г. Бончев" бл.8, 1113 София

                                                тел. 979-38-50, E-mail: nkirov@math.bas.bg

                   URL: http://www.math.bas.bg/~nkirov

Домашен адрес                      София, ж.к. Дружба, бл.405, вх.Г, ап.75, тел. 978-98-26

 

Юни 1970                               Завършвам гимназия в гр. Мездра с отличен успех и златен медал

Септ. 1970 - юли 1972          Редовна военна служба, ВК N 007366

Септ. 1972 - юни 1977          Студент във ФММ на СУ "Кл.Охридски", специалност Приложна математика

Юни 1977                               Защитавам дипломна работа (блок Б, магистър) в сектор Математическо моделиране на ЕЦММ (научен ръководител проф. Петър Кендеров)

Септ. 1977 - април 1978       Работя като математик (по разпределение) в НИППИЕС "Енергопроект"

Април 1978 - март 1981       Аспирант (блок С) в сектор Изследване на операциите (научен ръководител проф. П. Кендеров)

Декември 1981                      Защитавам кандидатска дисертация на тема: "Обобщени монотонни оператори и диференцируемост на       изпъкнали оператори"

 

Юли 1981                               Назначен съм като математик в сектор Изследване на операциите, Институт по математика - БАН

Май 1982                                Избран съм за н.с. III ст. в сектор ИО

Ноември 1984                        Избран съм за н.с. II ст. в сектор ИО

Ноември 1986                        Избран съм за н.с. I ст. в сектор ИО

Декември 1995                      Избран съм за ст. н. с. II степен в Институт по математика и информатика - БАН, Лаборатория    по екстремални задачи

Май 1996 - април 1999         Ръководител на секция Екстремални задачи, ИМИ

Септ. 1998 – юни 2005         Доцент по програмиране в Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград (втори трудов договор)

Март 1999 - март 2003          Доцент по програмиране в Бургаски свободен университет

Март 2003                              Ст.н.с. ІІ ст. в секция Изследване на операциите, ИМИ – БАН

Януари 2004                          Доцент по програмиране в Нов български университет


Професионална активност

 

            Научни интереси:

- търсене в сканирани текстови документи;

- оптимизация, диалогови системи за оптимизация;

- програмиране, обектно-ориентиране програмиране;

- математическо моделиране на реални процеси;

- числени методи и компютърно моделиране на диференциални включвания;

- крайни елементи и неравномерни мрежи;

- апроксимации и компютърно представяне на изпъкнали множества;

- изпъкнал анализ и теория на операторите;

- теория и компютърно моделиране на хаотични динамични системи и странни атрактори;

- компресия на образи чрез апроксимация с "вълнички";

- обработка на астрономически данни.

 

            Ръководство на проекти:

- Ръководител на договор с МОНК ММ-58/91 на тема "Компютърно моделиране и изследване на динамични системи и странни атрактори".

- Ръководител на договор с МОН ММ-807/98 на тема "Достижими множества на диференциални включвания".

 

            Участия в конференции по покана:

1986    Монреал, Канада, Диференциални свойства на реалнозначни функции, доклад: "Генерична диференцуемост по Фреше на изпъкнали оператори".

1988    Пролетна конференция на СМБ, доклад (съвместен с Е. Келеведжиев): "Осигуряване на компютърна диалогова система за оптимизация".

1990    Бристол, Англия, Изчисляване на динамиката и динамика на изчисленията, доклад (съвместен с П. Кендеров): "Подход с динамични системи за апроксимация на изпъкнали компакти в равнината с многоъгълници".

1993    Гархинг, Германия, 5-th ESO/ST-ECF Data Analysis Workshop, доклад: "Възстановяване на хаотични атрактори и приложения за променливи звезди".

2001    Пролетна конференция на СМБ, дискусия: "Преподаването на програмиране във висшите училища".

 

            Работа в чужбина:

1993 (8м.)       Гост-професор в Университета на Южна Каролина, САЩ за научна работа: "Компресия на образи посредством апроксимация с "вълнички".

1998 (3м.)       Гост-професор в Института по анализ и числени методи на Магдебургския университет "Ото фон Гюрике" - работа по проект на фондация Фолксваген" на тема: "Итеративни методи за задачи за конвекция-дифузия".

2005 (2м.)       Специализация в Национален център за научни изследвания Демокритос, Атина на тема: “Разпознаване на думи в сканирани стари документи”.

 

            Учебна дейност:

1978-1979       упражнения   Математика за географи                                          ГГФ-СУ

1979-1982       упражнения   Математическо оптимиране                                                ФММ-СУ

1983-1986       лекции            Математика за географи                                          ГГФ-СУ

1989-1991       спецкурс        Интерфейс за оптимизация                                     ФММ-СУ

1992, 1999      спецкурс        Въведение в хаотични динамични системи          ФМИ-СУ

1993                лекции            Дискретни динамични системи - теория и компютърно моделиране    Лятна школа-Атина

1994-1995       спецкурс        Хаотични динамични системи                               НБУ

1996-1997       лаб. упражн.  Програмиране и числени методи                           ТУ-София

1998-2005       лекции            Увод в програмирането                                           ЮЗУ, БСУ

1999-2005       лекции            Програмиране и структури от данни                     ЮЗУ, БСУ

1999-2005       лекции            Обектно ориентирано програмиране                     ЮЗУ, БСУ

1999-2000       лекции            Информатика                                                            БСУ

2000-2003       лекции            Програмиране и използване на компютрите        БСУ

2001-2003       лекции            Информационни системи и технологии                БСУ

2001-2005       лекции            Операционни системи                                             ЮЗУ

2002-               лекции            Програмиране за напреднали                                  НБУ

2004-               лекции            Въведение в програмирането (С++)                       НБУ (на англ.)

2005-               лекции            Обекто ориентирано програмиране (С++)            НБУ (на англ.)

2005-               лекции            Структури от данни (С++)                                       НБУ (на англ.)

 

Ръководство на дипломанти и аспиранти.

 

            Приложна дейност:

Участия в приложни разработки и договори:

- решаване на оптимизационни задачи във връзка с планирането и експлоатацията на преносната електрическа мрежа (8 разработки, 1979-1989 г.);

- разработване и прилагане на научен и учебен софтуер за оптимизация (5 договора, 1982-1990 г.);

- работа по проекта ОПТИМА - моделиране на бойни действия (1985-1990 г.);

- участие в Математически колектив за компютърна обработка на изборните резултати.

                        Парламентарни избори -1991, 1994, 1997 и 2001;

                        Президентски избори - 1992 и 2001 г.;

                        Местни избори - 1995 и 1999 г.;

- предпечатна подготовка на математически книги и списания (сп. Сердика, сп. Математика и Математическо Образование, сп. Доклади на БАН и др., от 1990 г.);

- дигитализация на математическа литература (проект Jahrbuch 2002/2003).

 

            Работа с компютри:

1977 - 1986     Програмиране на ФОРТАН за машините Минск-32, ЕС1040, IBM360;

1986 - 1988     Работа с терминали на IBM в системата TSO, използване на оптимизационните пакети MPSX (МАТЕМАТИКА-2) и MINOS;

1985 - 1987     Работа на 8-битови компютри Apple в среда на UCSD Pascal;

1987 -              Работа на IBM PC в среди на: TURBO PASCAL,TеX, WINDOWS с приложения: CorelDraw, MS Excel, PageMaker, MS Word и др.,пакет Mathematica;

1992 -              Работа с електронна поща в среда IBM-VM;

1993 -              Работа на UNIX машини (работни станции): IBM RISK 6000, SUN, Silicon Graphics, HP; програмиране на С, работа в Internet;

1995 -              Програмиране на С++, работа с пакети MATLAB и Maple, използване на WWW за публикуване на лекции, учебни материали и др.

 

            Организационна и други дейности през последните години:

            Организиране на струдентски състезания по програмиране:

- Междууниверситетско състезание по програмиране - 24 март 2002 г., БСУ;

- Пети междууниверситетски турнир по програмиране - 19 май 2002 г., БСУ;

- Международно състезание по програмиране - 19 април 2003 г., ЮЗУ.


 

            Участие в конференции:

- Международна конференция "Дайте шанс на таланта" по случай 10 години фондация "Св. Кирил и Методи"; 18-20 октомри 2002 г., София; доклад на тема "Студентски състезания по програмиране".

- International Congress MASSEE'2003, 15-21 септември, 2003, Боровец; доклад на тема "Проблеми и достижения при дигитализацията на българска народна музика".

- First SEEDI Conference "Digital (re-)Discovery of Culture", Ohrid, Macedonia, 11-14 September 2005, доклад на тема “Word Image Matching in Bulgarian Historical Documents”.

 

Забележка. По-подробна информация за заниманията ми през последните години може да се види на URL: http://www.math.bas.bg/~nkirov

 

 

26.01.2005 г.                                                                          Подпис: