ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ
1-ВА И 2-РА ГОДИНА
ПРОГРАМНА СХЕМА:

 

Г
о
д
и
н
а

С
е
м
е
с
т
ъ
р

Общо курсове и кредити

(платени/безплатни)

Аудиторни общообразователни курсове

(кредитни)

Образование по програмата

Kурсове по основни научни направления

 

Уводни курсове в програмата

Аудиторни тренингови курсове

(некредитни)

 

За знания

За умения

 

Български език

Компютри

Спорт или Изкуства

(некредитни)

Самостоятелна работа

 

платени

платени

платени

платени

безплатни

платени

платени

платени

 

1

І.

12 курса (8/4) 30 (18/12)

1 курс (3 кр.)

1 курс (3 кр.)

-

1 курс (30 ч.)

4 курса (12 кр)

2 курса (6 кр.)

2 курса (6 кр.)

1 курс

 

ІІ.

12 курса (8/4) 30 (18/12)

1 курс (3 кр.)

1 курс (3 кр.)

-

1 курс (30 ч.)

4 курса (12 кр)

2 курса (6 кр.)

2 курса (6 кр.)

1 курс

 

2

ІІІ.

11 курса (7/4) 30 (18/12)

-

-

-

-

4 курса (12 кр)

2 курса (6 кр.)

4 курса (12 кр.)

1 курс

 

ІV.

11 курса (7/1) 30 (18/12)

-

-

-

-

4 курса (12 кр)

2 курса (6 кр.)

4 курса (12 кр.)

1 курс

 

NB!

В първата година за всеки семестър, студентите записват 1 задължителен курс (3 кредита) и един задължително избираем курс (3 кредита) по основни научни направления, 2 уводни курса (6 кредита), един аудиторен тренингов курс (безкредитен) и четири самостоятелни работи по изучаваните дисциплини (12 кредита) – безплатни, както и 30 часа от спорт или изкуства (некредитни) и два аудиторни общообразователни курса.

Във втората година за всеки семестър, студентите записват 1 задължителен курс (3 кредита) и един задължително избираем курс (3 кредита) по основни научни направления, 4 уводни курса (12 кредита), един аудиторен тренингов курс (безкредитен) и четири самостоятелни работи по изучаваните дисциплини (12 кредита) – безплатни.

 

ПЪРВА ГОДИНА

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

Задължителни курсове

 

 NETB103 Линейна алгебра

             проф. Петър Кендеров, д.н.

            30 ч. 3 кр.

 

Задължително-избираеми курсове

 

 NETB102 Въведение в компютърните системи

            проф. Владимир Лазаров

            30 ч. 3 кр.

 

NETB104 Физика

            доц. д-р Морис Гринберг

            30 ч. 3 кр.

 

Уводни курсове

 

 NETB101 Въведение в програмирането (C++)

            доц. д-р Николай Киров

            30 ч. 3 кр.

 

 NETB121 Език за програмиране С++

            ас. д-р Ласко Ласков, гл. ас. Емил Келеведжиев

            30 ч. 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

 

 NETB123 Приложения на линейната алгебра

             проф. Петър Кендеров, д.н.

            30 ч.

 

Самостоятелни работи

 

 NETB131 Проект по програмиране

            доц. д-р Николай Киров

            3 кр.

 

 NETB141 Самостоятелна работа по език за програмиране С++

            ас. д-р Ласко Ласков, гл. ас. Емил Келеведжиев

            3 кр.

 

 NETB133 Самостоятелна работа по линейна алгебра

             проф. Петър Кендеров, д.н.

            3 кр.

 

 NETB122 Самостоятелна работа по въведение в компютърните системи

            проф. Владимир Лазаров

            3 кр.

 

NETB143 Самостоятелна работа по приложения на линейната алгебра

             проф. Петър Кендеров, д.н.

            3 кр.

 

NETB124 Самостоятелна работа по физика

            доц. д-р Морис Гринберг

            3 кр.

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Задължителни курсове

 

 NETB153 Математически анализ

            проф. Цвятко Рангелов, д.н.

            30 ч. 3 кр.

 

Задължително-избираеми курсове

 

NETB154 Основи на мрежите

            доц. д-р Васил Фурнаджиев

            30 ч. 3 кр.

 

 NETB155 Дискретна математика

            ас. д-р Стоян Боев

            30 ч. 3 кр.

 

Уводни курсове

 

 NETB151 Обектноориентирано програмиране (C++)

            доц. д-р Николай Киров

            30 ч. 3 кр.

 

NETB171 Обектно-ориентирано проектиране със С++

            ас. д-р. Ласко Ласков, гл. ас. Емил Келеведжиев

            30 ч. 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

 

 NETB173 Приложения на математическия анализ

            проф. Цвятко Рангелов, д.н.

            30 ч.

 

Самостоятелни работи

 

 NETB181 Проект по обектно-ориентирано програмиране

            доц. д-р Николай Киров

            3 кр.

 

NETB191 Самостоятелна работа по обектно-ориентирано проектиране със С++

            ас. д-р. Ласко Ласков, гл. ас. Емил Келеведжиев

            3 кр.

 

NETB183 Самостоятелна работа по математически анализ

            проф. Цвятко Рангелов, д.н.

            3 кр.

 

 NETB193 Самостоятелна работа по приложения на математическия анализ

            проф. Цвятко Рангелов, д.н.

            3 кр.

 

 NETB174 Самостоятелна работа по основи на мрежите

            доц. д-р Васил Фурнаджиев

            3 кр.

 

NETB175 Самостоятелна работа по дискретна математика

            ас. д-р Стоян Боев

            3 кр.

 

ВТОРА ГОДИНА

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Задължителни курсове

 

NETB253 Теория на вероятностите

            гл. ас. д-р Димитър Атанасов

            30 ч. 3 кр.

 

Задължително-избираеми курсове

 

 NETB204 Геометрия

            проф. Цвятко Рангелов, д.н.

            30 ч. 3 кр.

 

 NETB206 Компютърни архитектури

            проф. Владимир Лазаров

            30 ч. 3 кр.

 

Уводни курсове

 

NETB201 Структури от данни

            доц. д-р Николай Киров

            30 ч. 3 кр.

 

 NETB211 Алгоритми за структури от данни

            гл. ас. Емил Келеведжиев

            30 ч. 3 кр.

 

NETB202 Операционни системи

            доц. д-р Николай Гаджев

            30 ч. 3 кр.

 

 NETB212 Лабораторни занятия по операционни системи

            доц. д-р Николай Гаджев

            30 ч. 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

 

 NETB303 Приложна статистика

            проф. д-р Красимир Калинов

            30 ч. 3 .кр.

 

Самостоятелни работи

 

 NETB223 Проект по структури от данни

            доц. д-р Николай Киров

            3 кр.

 

NETB224 Самостоятелна работа по операционни системи

            доц. д-р Николай Гаджев

            3 кр.

 

NETB233 Самостоятелна работа по геометрия

            проф. Цвятко Рангелов, д.н.

            3 кр.

 

NETB236 Самостоятелна работа по компютърни архитектури

            проф. Владимир Лазаров

            3 кр.

 

NETB273 Самостоятелна работа по теория на вероятностите

            гл. ас. д-р Димитър Атанасов

            3 кр.

 

NETB283 Самостоятелна работа приложна статистика

            проф. д-р Красимир Калинов

            3 кр.

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Задължителни курсове

 

 NETB257 Бази от данни и SQL

            доц. д-р Петер Пайнл

            30 ч. 3 кр.

 

Задължително-избираеми курсове

 NETB269 Приложения на системите бази от данни

            доц. д-р Калинка Калоянова

            30 ч. 3 кр.

 

NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript

            гл. ас. Емил Келеведжиев

            30 ч. 3 кр.

 

Уводни курсове

 

NETB207 Дискретни структури и мрежови алгоритми

            проф. Иван Ланджев, д.н.

            30 ч. 3 кр.

 

 NETB218 Приложение на дискретни структури и алгоритми в мрежи

            проф. Иван Ланджев, д.н.

            30 ч. 3 кр.

 

NETB254 Глобални мрежи

            Иво Вачков

            30 ч. 3 кр.

 

NETB265 Лабораторни занятия по глобални мрежи

            Иво Вачков

            30 ч. 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

 

 NETB294 Локални мрежи

            доц. дВасил Фурнаджиев

            30 ч.

 

Самостоятелни работи

 

NETB228 Проект по мрежови алгоритми

            проф. Иван Ланджев, д.н.

            3 кр.

 

 NETB275 Самостоятелна работа по глобални мрежи

            Иво Вачков

            3 кр.

 

 NETB295 Самостоятелна работа по локални мрежи

      доц. д-р Васил Фурнаджиев

                3 кр.

 

 NETB280 Проект по бази от данни

            доц. д-р Калинка Калоянова

            3 кр.

 

NETB281 Самостоятелна работа по Web-програмиране с HTML и JavaScript

            доц. д-р Петя Асенова

            3 кр.