Първа година

Първи семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB101 Въведение в програмирането (C++)

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB102 Въведение в компютърните системи

проф. Владимир Лазаров, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB103 Линейна алгебра

акад. Петър Кендеров, д.н.; ст.н.с. д-р Емил Колев, 30 ч., 3 кр.

NETB121 Език за програмиране С++

н.с. Емил Келеведжиев; ас. Ласко Ласков, 30 ч., 3 кр.

NETB123 Приложения на линейната алгебра

акад. Петър Кендеров, д.н.; ст.н.с. д-р Емил Колев, 30 ч., 3 кр.

Втори семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB151 Обектноориентирано програмиране (C++)

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB153 Математически анализ

проф. Цвятко Рангелов, д.н.; доц. д-р Марин Маринов, 30 ч., 3 кр.

NETB154 Основи на мрежите

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 3 кр.

NETB171 Обектно-ориентирано проектиране със С++

н.с. Емил Келеведжиев; ас. Ласко Ласков, 30 ч., 3 кр.

NETB173 Приложения на математическия анализ

проф. Цвятко Рангелов, д.н.; доц. д-р Марин Маринов, 30 ч., 3 кр.

Втора година

Трети семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB201 Структури от данни

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB202 Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB206 Компютърни архитектури

проф. Владимир Лазаров, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB221 Алгоритми за структури от данни

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB222 Лабораторни занятия по операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев; доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 3 кр.

NETB226 Лабораторни занятия по компютърни архитектури

ас. д-р Нина Ташева, 30 ч., 3 кр.

NETB253 Теория на вероятностите

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч., 3 кр.

NETB294 Локални мрежи

доц. д-р Румен Стайнов; доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

Четвърти семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB205 Графи и мрежови алгоритми

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB225 Приложения на дискретни структури и алгоритми в мрежите

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB254 Глобални мрежи

проф. Кирил Боянов, д.н.; доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

NETB257 Бази данни и SQL

доц. д-р Петер Пайнл; доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч., 3 кр.

NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript

доц. д-р Петя Асенова; н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч., 3 кр.

NETB277 Приложения на системите бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл; доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч., 3 кр.

NETB278 Проектиране на сайтове с HTML и JavaScript

доц. д-р Петя Асенова; н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч., 3 кр.

NETB284 Лабораторни занятия по глобални мрежи

доц. д-р Васил Фурнаджиев; н.с. д-р Владимир Димитров, 30 ч., 3 кр.

Модул: Администриране

Трета година

Пети семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB274 Маршрутизация

ас. Васил Илински, 30 ч., 3 кр.

NETB302 Системи за реално време

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB307 Разпределени бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл; ст.н.с. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB317 Приложения за разпределени бази данни

ст.н.с. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB324 Мрежови технологии за отдалечен достъп

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB334 Лабораторни занятия по мрежови технологии

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB341 Мрежи от следващо поколение

проф. Маргарита Петкова, 30 ч., 3 кр.

NETB359 Комуникации

докт. Андрей Бъчваров, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB327 Самостоятелна работа по разпределени бази от данни

ст.н.с. д-р Румен Радев, 0 ч., 3 кр.

NETB330 Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 3 кр.

NETB344 Самостоятелна работа по мрежови технологии-1

ас. Васил Илински, 0 ч., 3 кр.

NETB399 Практически стаж

ас. Любомир Димитров Армутлиев, 40 ч., 6 кр., 1/2

Шести семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB352 UNIX/Linux операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

NETB356 Мрежов хардуер

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB357 Мобилни комуникации

доц. д-р Румен Стайнов, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

NETB358 Програмиране с Java

ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 3 кр.

NETB362 Лабораторни занятия по Linux

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

NETB368 Системни и потребителски приложения с Java

ас. Светлин Наков, ас. Любомир Димитров Армутлиев, 30 ч., 3 кр.

NETB371 Мрежови мултимедийни приложения

ст. ас. Йоана Минкова, 30 ч., 3 кр.

NETB391 Риск в информационните технологии

проф. Иван Попчев, д.н., 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB381 Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения

ст. ас. Йоана Минкова, 0 ч., 3 кр.

NETB390 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали-2

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 3 кр.

NETB394 Самостоятелна работа по мрежови технологии-2

ас. Васил Илински, 0 ч., 3 кр.

NETB399 Практически стаж

ас. Любомир Армутлиев, 40 ч., 6 кр. , 2/2

Четвърта година

Седми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB401 Web програмиране Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB404 Многослойна комутация

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Васил Илински, 30 ч., 3 кр.

NETB409 Мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB411 Web приложения Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB414 Лабораторни занятия по многослойна комутация

доц. д-р Васил Фурнаджиев; ас. Васил Илински, 30 ч., 3 кр.

NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB434 Съвременни производствени комуникации

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB435 Системно Интернет програмиране

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB444 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи-1

доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч., 3 кр.

NETB445 Самостоятелна работа по системно Интернет програмиране

доц. д-р Румен Стайнов, 0 ч., 3 кр.

NETB499 Практически стаж

ас. Васил Илински, 40 ч., 6 кр., 1/2

Осми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB452 Разпределени системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB454 Семантичен web

н.с. Сергей Върбанов, Атанас Киряков, 30 ч., 3 кр.

NETB457 Технологии за приложения в Интернет

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB464 Управление на корпоративни мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB467 Проектиране на приложения в Интернет

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB470 Маркетинг в информационната индустрия

доц. д-р Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

NETB474 Мрежови операции и тестване

ас. Васил Илински, 30 ч., 3 кр.

NETB484 Лабораторни занятия по мрежови операции и тестване

ас. Васил Илински, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB455 Самостоятелна работа по семантичен web

н.с. Сергей Върбанов, 0 ч., 3 кр.

NETB494 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи-2

доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч., 3 кр.

NETB499 Практически стаж

ас. Васил Илински, 40 ч., 6 кр. , 2/2

Тренингови некредитни курсове

NETB449 Бакалавърски семинар

доц. д-р Петя Асенова, 20 ч., 0 кр., 2/2

Модул: Програмиране в интернет

Трета година

Пети семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB301 Програмиране на сигурен код

ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB303 Приложна статистика

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч., 3 кр.

NETB305 Изкуствен интелект

ст.н.с. д-р Данаил Дочев, 30 ч., 3 кр.

NETB307 Разпределени бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB311 Проектиране на приложения със сигурен код

ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB317 Приложения за разпределени бази данни

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB321 Програмиране с Perl

ас. Георги Пенков, ас. Марин Маринов, 30 ч., 3 кр.

NETB343 Кодиране и защита на данни

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB330 Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 3 кр.

NETB331 Самостоятелна работа по програмиране с Perl

ас. Марин Маринов, 0 ч., 3 кр.

NETB363 Самостоятелна работа по кодиране и защита на данни

проф. Иван Ланджев, д.н., 0 ч., 3 кр.

NETB399 Практически стаж

ас. Любомир Армутлиев, 40 ч., 6 кр., 1/2

Шести семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB351 Интерактивна векторна графика за web

н.с. Бойко Банчев, 30 ч., 3 кр.

NETB352 UNIX/Linux операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB353 Криптография

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB358 Програмиране с Java

ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 3 кр.

NETB362 Лабораторни занятия по Linux

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB368 Системни и потребителски приложения с Java

ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 3 кр.

NETB373 Приложна криптография и защита на информацията

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB391 Риск в информационните технологии

проф. Иван Попчев, д.н., 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB361 Самостоятелна работа по интерактивна векторна графика за уеб

н.с. Бойко Банчев, 0 ч., 3 кр.

NETB378 Самостоятелна работа по програмиране с Java

ас. Светлин Наков; ас. Любомир Армутлиев, 0 ч., 3 кр.

NETB390 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали-2

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 3 кр.

NETB399 Практически стаж

ас. Любомир Армутлиев, 40 ч., 6 кр., 2/2

Четвърта година

Седми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB401 Web програмиране Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB408 Програмиране на Rebol за приложения в Интернет

н.с. Бойко Банчев, 30 ч., 3 кр.

NETB409 Мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB411 Web приложения Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB418 Rebol технологии заИнтернет

н.с. Бойко Банчев, 30 ч., 3 кр.

NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB421 Мениджмънт на фирма по информационни технологии

ст.н.с. д-р. Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

NETB422 Софтуерни технологии

ст.н.с. д-р Аврам Ескенази; ст.н.с. д-р. Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB431 Самостоятелна работа по web програмиране Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 0 ч., 3 кр.

NETB432 Самостоятелна работа по софтуерни технологии

ст.н.с. д-р Аврам Ескенази, ст.н.с. д-р. Нели Манева, 0 ч., 3 кр.

NETB499 Практически стаж

ас. Васил Илински, 40 ч., 6 кр. , 1/2

Тренингови некредитни курсове

NETB449 Бакалавърски семинар

доц. д-р Петя Асенова, 20 ч., 0 кр., 1/2

Осми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB451 .Net програмиране

н.с. Енчо Солаков, 30 ч., 3 кр.

NETB452 Разпределени системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB454 Семантичен web

н.с. Сергей Върбанов, 30 ч., 3 кр.

NETB458 Динамичен web с PHP и MySQL

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB461 Системни и потребителски приложения с .Net

н.с. Енчо Солаков, 30 ч., 3 кр.

NETB468 Лабораторни занятия по PHP и MySQL

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB470 Маркетинг в информационната индустрия

ст.н.с. д-р Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

NETB478 Web програмиране с Java

ас. Любомир Армутлиев; ас. Светлин Наков, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми

NETB471 Самостоятелна работа по .Net програмиране

н.с. Енчо Солаков, 0 ч., 3 кр.

NETB488 Самостоятелна работа по Web програмиране с Java

ас. Светлин Наков; ас. Любомир Армутлиев, 0 ч., 3 кр.

NETB499 Практически стаж

ас. Васил Илински, 40 ч., 6 кр. , 2/2

Тренингови некредитни курсове

NETB449 Бакалавърски семинар

доц. д-р Петя Асенова, 20 ч., 0 кр. , 2/2