Мрежови технологии (на английски език) - ФБО

 

§         Администриране на компютърни мрежи;

§         Програмиране в Интернет;

 

·        Компетенции - Завършилите програмата са с възможности за професионална реализация в областта на мрежовите технологии. Тези специалисти притежават знания и умения по:

§         проектиране на компютърни мрежи, информационни системи и бази данни;

§         инсталиране, тестване и администриране на локални мрежи;

§         администриране и управление на локални и глобални мрежи;

§         проектиране и разработване на софтуерни приложения;

§         програмиране на приложения в Интернет.

 

 

 

 

 

·      Директор: докт. Стоян Боев, stoyan@nbu.bg , тел. 8110611

·      Секретар: Таня Долдурова, tdoldurova@nbu.bg, стая 611, корпус ІІ, тел. 8110611


 

·        Допълнителни изисквания за прием: английски език (равнище В2 според Европейската езикова рамка) - специализиран изпит по английски език или международно признат сертификат за владеене на английски език

 

·        Изисквания за завършване:

Образователни кредити: Общ брой кредити – 250 и осем тренингови курсa. За всяка учебна година се изискват по 60 кредита, които се набират, както следва:

първа година:

§  общообразователни курсове – 15 кр.

§  курсове към програмата – 45 кр., от които 21 кр. аудиторни и 24 кр. извънаудиторни

§  два тренингови курса

втора година:

§  курсове към програмата – 60 кр., от които 36 кр. аудиторни и 24 кр. извънаудиторни

§  два тренингови курса

трета година:

§  аудиторни курсове от избран модул към програмата – 36 кр. (платени)

§  извънаудиторни – 24 кр. (безплатни)

§  два тренингови курса

четвърта година:

§  аудиторни курсове от избран модул към програмата – 36 кр. (платени)

§  извънаудиторни – 24 кр. (безплатни)

§  два тренингови курса

 

BACH 100 -  Бакалавърска теза или държавен изпит – 10 кр. (на английски език)

 

Хорариум: Общ брой аудиторни часове – 2640. Общо 144 аудиторни кредита и 96 кредита от извънаудиторни учебни форми.

 

Програма І част

(Факултет за базово образование)

 

1-ва и 2-ра година

 

Програмна схема:

 

Година

Семестър

Общо курсове и кредити

(платени/

безплатни)

Аудиторни лекционни курсове

(кредитни)

аудиторни тренингови курсове

(не кредитни)

ИзВънаудиторни УЧебни Форми

(кредитни)

Общообразователни

курсове

За знания

За умения

Български език

Спорт или изкуства

платени

платени

безплатни

платени

платени

платени

1

І сем.

11 курса (7/4)

 30 кр. (18/12)

3 курса

(9 кр.)

1 курс

 

4 курса

(12 кр.)

1 курс

(3 кр.)

1 курс

(3 кр.)

1 курс

(3 кр.)

ІІ сем.

11 курса (7/4)

 30 кр. (18/12)

4 курса

(12 кр.)

1 курс

 

4 курса

(12 кр.)

1 курс

(3 кр.)

 

1 курс

(3 кр.)

2

ІІІ сем.

11 курса (7/4)

 30 кр. (18/12)

6 курса

(18 кр.)

1 курс

 

4 курса

(12 кр.)

 

 

 

ІV сем.

11 курса (7/4)

 30 кр. (18/12)

6 курса

(18 кр.)

1 курс

 

4 курса

(12 кр.)

 

 

 

 

В първата година студентите избират през първи семестър 3, през втори семестър 4 от 5 аудиторни лекционни курса, 4 от 6 извън аудиторни учебни форми и един тренингов курс от програмата .

Във втората година студентите избират всеки семестър по 6 от 8 аудиторни лекционни курса, 4 от 6 извън аудиторни учебни форми и един тренингов курс от програмата

Общообразователните курсове през първата година са общо 5.

Области на образование:

Общо образование, Математика, Теоретична информатика, Програмиране, Компютърни архитектури, Операционни системи, Мрежи, IT Приложения

Възможности за обучение след втората година:

Обучение в модул от същата програма: Администриране, Програмиране

Интересни факти за програмата:

Програмата ползва специализирани компютърни лаборатории, обзаведени по договор за сътрудничество с фирмите “Hewlett Packard” и “Telco Systems” . Випускници на програмата са инструктори в локалната Cisco академия.

 

 

§         Щатни преподаватели:

 

 

 

Фак.

Име, фамилия

проф.

доц.

д. н.

д-р

гл. ас.

ст. ас.

ас.

1

БФ

Иван Ланджев

х

 

х

 

 

 

 

2

БФ

Красимир Калинов

х

 

 

х

 

 

 

3

БФ

Петя Асенова

 

х

 

х

 

 

 

4

ФБО

Марин Маринов

 

х

 

х

 

 

 

5

БФ

Николай Киров

 

х

 

х

 

 

 

6

БФ

Николай Гаджев

 

х

 

х

 

 

 

7

ФБО

Васил Фурнаджиев

 

х

 

х

 

 

 

8

БФ

Емил Стоилов

 

х

 

х

 

 

 

9

ФБО

Йоана Минкова

 

 

 

 

 

х

 

10

МФ

Стоян Боев

 

 

 

 

 

 

докторант

 

 

·         Области на образование:

1.      Общо образование

2.      Математика

3.      Теоретична информатика

4.      Програмиране

5.      Компютърни архитектури

6.      Операционни системи

7.      Мрежи

8.      IT Приложения

9.      IT Бизнес


 

·         Курсове:

 

§         Първа година

І семестър

NETB 101 Въведение в програмирането - Програмиранe

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB 121 Език за програмиране С++ - Програмиранe

н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч, 3 кр.

NETB 102 Въведение в компютърните системи - Компютърни архитектури

проф. Владимир Лазаров, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB 103 Линейна алгебра - Математика

проф. Петър Кендеров, д.н., ст.н.с. д-р Емил Колев, 30 ч., 3 кр.

NETB 104 Физика

доц. д-р Морис Гринберг, 30 ч., 3 кр.

 

Тренингови курсове

NETB 123 Приложения на линейната алгебра - Математика

проф. Петър Кендеров, д.н., ст.н.с. д-р Емил Колев, 30 ч., 0 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми:

NETB 131 Проект по програмиране

доц. д-р Николай Киров, 3 кр.

NETB 141 Самостоятелна работа по NETB 121

н.с. Емил Келеведжиев, 3 кр.

NETB 122 Самостоятелна работа по NETB 102

проф. Владимир Лазаров, д.н., 3 кр.

NETB 133 Самостоятелна работа по NETB 103

проф. Петър Кендеров, д.н., ст.н.с. д-р Емил Колев, 3 кр.

NETB 124 Самостоятелна работа по NETB 104

доц. д-р Морис Гринберг, 3 кр.

NETB 143 Самостоятелна работа по NETB 123

проф. Петър Кендеров, д.н., ст.н.с. д-р Емил Колев, 3 кр.


 

§         Първа година

ІІ семестър

NETB 151 Обектно-ориентирано програмиране - Програмиранe

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB 171 Обектно-ориентирано проектиране с С++ - Програмиранe

н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч., 3 кр.

NETB 153 Математически анализ - Математика

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 30 ч., 3 кр.

NETB 154 Основи на мрежите - Мрежи

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 3 кр.

NETB 155 Дискретна математика - Теоретична информатика

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 30 ч., 3 кр.

 

Тренингови курсове

NETB 173 Приложения на математическия анализ - Математика

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 30 ч., 0 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми:

NETB 181 Проект по обектно-ориентирено програмиране

доц. д-р Николай Киров, 3 кр.

NETB 191 Самостоятелна работа по NETB 171

н.с. Емил Келеведжиев, 3 кр.

NETB 183 Самостоятелна работа по NETB 153

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 3 кр.

NETB 193 Самостоятелна работа по NETB 173

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 3 кр.

NETB 174 Самостоятелна работа по NETB 154

доц. д-р Румен Стайнов, 3 кр.

NETB 175 Самостоятелна работа по NETB 155

проф. Иван Ланджев, д.н., 3 кр.


 

§         Втора година

ІІІ семестър

NETB 201 Структури от данни - Програмиранe

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB 211 Алгоритми за структури от данни - Програмиранe

доц. д-р Николай Киров, н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч., 3 кр.

NETB 202 Операционни системи - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB 212 Лабораторни занятия по операционни системи  - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 3 кр.

NETB 204 Геометрия - Математика

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 30 ч., 3 кр.

NETB 206 Компютърни архитектури - Компютърни архитектури

проф. Владимир Лазаров, 30 ч., 3 кр.

NETB 217 Лабораторни занятия по компютърни архитектури - Компютърни архитектури

ст.н.с. д-р Христо Лафчиев, ас. д-р Нина Ташева, 30 ч., 3 кр.

NETB 253 Теория на вероятностите - Математика

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч., 3 кр.

 

Тренингови курсове

NETB 294 Локални мрежи - Мрежи

доц. д-р Румен Стайнов, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 0 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми:

NETB 223 Проект по структури от данни

доц. д-р Николай Киров,  3 кр.

NETB 224 Самостоятелна работа по NETB 202

доц. д-р Николай Гаджев, 3 кр.

NETB 233 Самостоятелна работа по NETB 204

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 3 кр.

NETB 236 Самостоятелна работа по NETB 217

ст.н.с. д-р Христо Лафчиев, ас. д-р Нина Ташева, 3 кр.

NETB 273 Самостоятелна работа по NETB 253

проф. д-р Красимир Калинов, 3 кр.

NETB 283 Самостоятелна работа по NETB 294

доц. д-р Румен Стайнов, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 3 кр.


 

§         Втора година

ІV семестър

NETB 207 Дискретни структури и мрежови алгоритми - Теоретична информатика

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 30 ч., 3 кр.

NETB 218 Приложение на дискретни стуктури и алгоритми в мрежи - Теоретична информатика

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 30 ч., 3 кр.

NETB 254 Глобални мрежи - Мрежи

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 265 Лабораторни занятия по глобални мрежи - Мрежи

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 257 Бази от данни и SQL - IT Приложения

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч., 1, сем., 3 кр.

NETB 269 Приложения на системите бази от данни - IT Приложения

доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч., 3 кр.

NETB 258 Web-програмиране с HTML и JavaScript - IT Приложения

доц. д-р Петя Асенова, н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч., 3 кр

NETB 279 Електронна търговия - IT Приложения

ст.н.с. І ст. Евгени Николов, д.н., 30 ч., 3 кр.

 

Тренингови курсове

NETB 271 Проектиране на сайтове с HTML и JavaScript - IT Приложения

доц. д-р Петя Асенова, н.с. Емил Келеведжиев 30 ч., 0 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми:

NETB 228 Проект по мрежови алгоритми

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев,  3 кр.

NETB 275 Самостоятелна работа по NETB 254

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Николай Недялков, 3 кр.

NETB 285 Самостоятелна работа по NETB 264

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Николай Недялков, 3 кр.

NETB 280 Проект по бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Калинка Калоянова, 3 кр.

NETB 281 Самостоятелна работа по NETB 258

доц. д-р Петя Асенова, н.с. Емил Келеведжиев, 3 кр

NETB 297 Самостоятелна работа по NETB 279

ст.н.с. І ст. Евгени Николов, д.н., 3 кр.


 

14.02.2008 г.                                     Подпис          1.  …………………………

                                                                                       /доц. Станислав Иванов/

 

                                                                                  2. ………………………….

                                                                                      /докт. Стоян Боев/