Мрежови технологии (на английски език) - БФ

 

§         Администриране на компютърни мрежи;

§         Програмиране в Интернет;

 

·        Компетенции - Завършилите програмата са с възможности за професионална реализация в областта на мрежовите технологии. Тези специалисти притежават знания и умения по:

§         проектиране на компютърни мрежи, информационни системи и бази данни;

§         инсталиране, тестване и администриране на локални мрежи;

§         администриране и управление на локални и глобални мрежи;

§         проектиране и разработване на софтуерни приложения;

§         програмиране на приложения в Интернет.

 

 

 

 

 

·      Директор: докт. Стоян Боев, stoyan@nbu.bg , тел. 8110611

·      Секретар: Таня Долдурова, tdoldurova@nbu.bg, стая 611, корпус ІІ, тел. 8110611


 

·        Допълнителни изисквания за прием: английски език (равнище В2 според Европейската езикова рамка) - специализиран изпит по английски език или международно признат сертификат за владеене на английски език

 

·        Изисквания за завършване:

Образователни кредити: Общ брой кредити – 250 и осем тренингови курсa. За всяка учебна година се изискват по 60 кредита, които се набират, както следва:

първа година:

§  общообразователни курсове – 15 кр.

§  курсове към програмата – 45 кр., от които 21 кр. аудиторни и 24 кр. извънаудиторни

§  два тренингови курса

втора година:

§  курсове към програмата – 60 кр., от които 36 кр. аудиторни и 24 кр. извънаудиторни

§  два тренингови курса

трета година:

§  аудиторни курсове от избран модул към програмата – 36 кр. (платени)

§  извънаудиторни – 24 кр. (безплатни)

§  два тренингови курса

четвърта година:

§  аудиторни курсове от избран модул към програмата – 36 кр. (платени)

§  извънаудиторни – 24 кр. (безплатни)

§  два тренингови курса

 

BACH 100 -  Бакалавърска теза или държавен изпит – 10 кр. (на английски език)

 

Хорариум: Общ брой аудиторни часове – 2640. Общо 144 аудиторни кредита и 96 кредита от извънаудиторни учебни форми.

 

 


 

Програма ІІ част

(Бакалавърски факултет)

 

3-та и 4-та година

Обучение в модули от програма Мрежови технологии

 

Програмна схема:

 

Година

Семестър

Общо курсове и кредити

(платени/

безплатни)

аудиторни тренингови курсове

(некредитни)

Аудиторни лекционни курсове

(кредитни)

извънАудиторни учебни форми

(кредитни)

платени

платени

безплатни

3

V сем.

11курса (7/4)

30 кр. (18/12)

1 курс

 

6 курса

(18 кр.)

4 курса

(12 кр.)

VІ сем.

11курса (7/4)

30 кр. (18/12)

1 курс

 

6 курса

(18 кр.)

4 курса

(12 кр.)

4

VІІ сем.

11курса (7/4)

30 кр. (18/12)

1 курс

 

6 курса

(18 кр.)

4 курса

(12 кр.)

VІІІ сем.

11курса (7/4)

30 кр. (18/12)

1 курс

 

6 курса

(18 кр.)

4 курса

(12 кр.)

 

дипломантски

10 кр.

Защита на бакалавърска теза

 

 

В третата и четвъртата  година студентите избират всеки семестър по 6 от 8 аудиторни лекционни курса, един тренингов курс и по 4 от 6 извънаудиторни учебни форми от програмата.

Модул „Администриране”

Области на образование: Мрежи, Операционни системи, IT Бизнес, IT Приложения, Учебен стаж

Модул „Програмиране”

Области на образование: Математика, Теоретична информатика, Програмиране, Операционни системи,  IT Бизнес, IT Приложения, Учебен стаж


 

§         Щатни преподаватели:

 

 

Фак.

Име, фамилия

проф.

доц.

д. н.

д-р

гл. ас.

ст. ас.

ас.

1

БФ

Иван Ланджев

х

 

х

 

 

 

 

2

БФ

Красимир Калинов

х

 

 

х

 

 

 

3

БФ

Петя Асенова

 

х

 

х

 

 

 

4

ФБО

Марин Маринов

 

х

 

х

 

 

 

5

БФ

Николай Киров

 

х

 

х

 

 

 

6

БФ

Николай Гаджев

 

х

 

х

 

 

 

7

ФБО

Васил Фурнаджиев

 

х

 

х

 

 

 

8

БФ

Емил Стоилов

 

х

 

х

 

 

 

9

ФБО

Йоана Минкова

 

 

 

 

 

х

 

10

МФ

Стоян Боев

 

 

 

 

 

 

докторант

 


 

·         Курсове:

 

Модул “Администриране

§         Трета година

V семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 274 МаршрутизацияМрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 302 Системи за реално време - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB 304 Основни преносни системи - Мрежи

доц. д-р Петър Попов, 30 ч., 3 кр.

NETB 307 Разпределени бази от данни - IT Приложения

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB 317 Приложения за разпределени бази данни - IT Приложения

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB 324 Мрежови технологии за отдалечен достъп - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 341 Мрежи от следващо поколение - Мрежи

проф. Маргарита Петкова, 30 ч., 3 кр.

NETB 359 Комуникации - IT Бизнес

Андрей Бъчваров, 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 334 Лабораторни занятия по мрежови технологии - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 322 Самостоятелна работа по системи за реално време

доц. д-р Николай Гаджев, 3 кр.

NETB 332 Самостоятелна работа по основни преносни системи

доц. д-р Петър Попов, 3 кр.

NETB 327 Самостоятелна работа по разпределени бази от данни

доц. д-р Румен Радев, 3 кр

NETB 330 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 1

доц. д-р Николай Киров, 3 кр.

NETB 379 Самостоятелна работа по комуникации

Андрей Бъчваров, 3 кр.

NETB 398 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 1/2, 3 кр.


 

Модул “Администриране

§         Трета година

VІ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 352 Unix/Linux операционни системи - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

NETB 362 Лабораторни занятия по Linux - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

NETB 356 Мрежов хардуер - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 366 Лабораторни занятия по мрежов хардуер - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 357 Мобилни комуникации - Мрежи

доц. д-р Румен Стайнов, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 3 кр.

NETB 358 Програмиране с Java - Програмиране

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 30 ч., 3 кр.

NETB 371 Мрежови мултимедийни приложения - IT Приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 30 ч., 3 кр.

NETB 391 Риск в информационните технологии - IT Бизнес

проф. Иван Попчев д.н., ст.н.с. І ст. Евгений Николов, д.н., 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 368 Системни и потребителски приложения с Java - IT Приложения

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 392 Самостоятелна работа по Linux

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 3 кр.

NETB 376 Самостоятелна работа по мрежов хардуер

доц. д-р Емил Стоилов, 3 кр.

NETB 378 Самостоятелна работа по програмиране с Java

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 3 кр.

NETB 381 Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 3 кр.

NETB 390 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 2

доц. д-р Николай Киров, 3 кр.

NETB 398 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 2/2, 3 кр.

 


 

Модул “Администриране

§         Четвърта година

VІІ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 401 Web програмиране Client-Server  - IT Приложения

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB 404 Многослойна комутация - Мрежи

доц. д-р Васил Фурнаджиев, доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 414 Лабораторни занятия по многослойна комутация - Мрежи

доц. д-р Васил Фурнаджиев, доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 409 Мрежова сигурност - Мрежи

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност - Мрежи

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 424 Съвременни производственни комуникации - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 435 Системно Интернет програмиране - Мрежи

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 3 кр.

NETB 469 Лабораторни занятия по системно Интернет програмиране - Мрежи

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 411 Web приложения Client-Server - IT Приложения

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 431 Самостоятелна работа по Web приложения Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 3 кр.

NETB 460 Самостоятелна работа по многослойна комутация

доц. д-р Васил Фурнаджиев, доц. д-р Емил Стоилов, 3 кр.

NETB 444 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи - 1

доц. д-р Васил Фурнаджиев, доц. д-р Емил Стоилов, 3 кр.

NETB 465 Самостоятелна работа по системно Интернет програмиране

доц. д-р Румен Стайнов, 3 кр.

NETB 448 Семинар по мрежови технологии

доц. д-р Петя Асенова, 1/2, 3 кр.

NETB 498 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 1/2, 3 кр.

 


 

Модул “Администриране

§         Четвърта година

VІІІ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 452 Разпределени системи - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB 454 Семантичен web - IT Приложения

н.с. I ст. Сергей Върбанов, Атанас Киряков, 30 ч., 3 кр.

NETB 457 Технологии за приложения в Интернет - IT Приложения

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB 467 Проектиране на приложения в Интернет - IT Приложения

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB 464 Управление на корпоративни мрежи - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 3 кр.

NETB 474 Мрежови операции и тестване - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB 484 Лабораторни занятия по мрежови операции и тестване - Мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB 470 Маркетинг в информационната индустрия - IT Бизнес

ст.н.с. II ст. д-р Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 462 Лабораторни занятия по разпределени системи - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 455 Самостоятелна работа по семантичен web

н.с. I ст. Сергей Върбанов, Атанас Киряков, 3 кр.

NETB 477 Самостоятелна работа по технологии за приложения в Интернет

доц. д-р Румен Радев, 3 кр.

NETB 494 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи - 2

доц. д-р Васил Фурнаджиев, доц. д-р Емил Стоилов, 3 кр.

NETB 495 Самостоятелна работа по мрежови операции и тестване

доц. д-р Емил Стоилов, проф. Тодор Стоилов, д.н., 3 кр.

NETB 448 Семинар по мрежови технологии

доц. д-р Петя Асенова, 2/2, 3 кр.

NETB 498 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 2/2, 3 кр.

 


Модул “Програмиране

§         Трета година

V семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 301 Програмиране на сигурен код - Мрежи

Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 311 Проектиране на приложения със сигурен код - Мрежи

Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 305 Изкуствен интелект - IT Приложения

доц. д-р Данаил Дочев, 30 ч., 3 кр.

NETB 307 Разпределени бази от данни - IT Приложения

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB 317 Приложения за разпределени бази данни - IT Приложения

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 3 кр.

NETB 321 Програмиране с Perl - Програмиране

Георги Пенков, Марин Маринов, 30 ч., 3 кр.

NETB 343 Кодиране и защита на данни - Теоретична информатика

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB 347 Приложения по кодиране и защита на данни - Теоретична информатика

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 303 Приложна статистика - Математика

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 333 Самостоятелна работа по програмиране на сигурен код

Николай Недялков, 3 кр.

NETB 337 Самостоятелна работа по разпределени бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Румен Радев, 3 кр.

NETB 330 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 1

доц. д-р Николай Киров, 3 кр.

NETB 331 Самостоятелна работа по програмиране с Perl

Георги Пенков, Марин Маринов, 3 кр.

NETB 323 Самостоятелна работа по приложна статистика

проф. д-р Красимир Калинов, 3 кр.

NETB 398 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 1/2, 3 кр.


 

Модул “Програмиране

§         Трета година

VІ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 351 Интерактивна векторна графика за уеб - IT Приложения

н.с. I ст. Бойко Банчев, 30 ч., 3 кр.

NETB 352 Unix/Linux операционни системи - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB 362 Лабораторни занятия по Linux - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 3 кр.

NETB 353 Криптография - Теоретична информатика

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 3 кр.

NETB 373 Приложна криптография и защита на информацията - Теоретична информатика

проф. Иван Ланджев, д.н. 30 ч., 3 кр.

NETB 358 Програмиране с Java - Мрежи

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 30 ч., 3 кр.

NETB 371 Мрежови мултимедийни приложения - IT Приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 30 ч., 3 кр.

NETB 391 Риск в информационните технологии - IT Бизнес

проф. Иван Попчев, д.н., ст.н.с. І ст. Евгений Николов, д.н., 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 368 Системни и потребителски приложения с Java - IT Приложения

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 361 Самостоятелна работа по интерактивна векторна графика за уеб

н.с. I ст. Бойко Банчев, 3 кр.

NETB 383 Самостоятелна работа по криптография

проф. Иван Ланджев, д.н., 3 кр.

NETB 378 Самостоятелна работа по програмиране с Java

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 3 кр.

NETB 381 Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 3 кр.

NETB 390 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 2

доц. д-р Николай Киров, 3 кр.

NETB 398 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 2/2, 3 кр.


Модул “Програмиране

§         Четвърта година

VІІ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 401 Web програмиране Client-Server  - IT Приложения

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 3 кр.            

NETB 408 Програмиране на Rebol за приложения в Интернет - Програмиране

н.с. I ст. Бойко Банчев, 30 ч., 3 кр.

NETB 418 Rebol технологии за Интернет - IT Приложения

н.с. I ст. Бойко Банчев, 30 ч., 3 кр.

NETB 409 Мрежова сигурност - Мрежи

Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност - Мрежи

Николай Недялков, 30 ч., 3 кр.

NETB 421 Мениджмънт на фирма по информационни технологии - IT Бизнес

ст.н.с. II ст. д-р Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

NETB 422 Софтуерни технологии - Програмиране

доц. д-р Калинка Калоянова, ст.н.с. II ст. д-р Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

NETB 433 Лабораторни занятия по софтуерни технологии - Програмиране

доц. д-р Калинка Калоянова, ст.н.с. II ст. д-р Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 411 Web приложения Client-Server - IT Приложения

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 431 Самостоятелна работа по web програмиране Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 3 кр.

NETB 428 Самостоятелна работа по Rebol технологии

н.с. I ст. Бойко Банчев, 3 кр.

NETB 429 Самостоятелна работа по мрежова сигурност

Николай Недялков, 3 кр.

NETB 442 Самостоятелна работа по софтуерни технологии

доц. д-р Калинка Калоянова, ст.н.с. II ст. д-р Нели Манева, 3 кр.

NETB 448 Семинар по мрежови технологии

доц. д-р Петя Асенова, 1/2, 3 кр.

NETB 498 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 1/2, 3 кр.

 


Модул “Програмиране

§         Четвърта година

VІІІ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

NETB 451 .Net програмиране - Програмиране

доц. д-р Евгений Кръстев, н.с. I ст. Енчо Солаков, 30 ч., 3 кр.

NETB 461 Системни и потребителски приложения с .Net - IT Приложения

доц. д-р Евгений Кръстев, н.с. I ст. Енчо Солаков, 30 ч., 3 кр.

NETB 452 Разпределени системи - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев., 30 ч., 3 кр.

NETB 454 Семантичен Web - IT Приложения

н.с. I ст. Сергей Върбанов, Атанас Киряков, 30 ч., 3 кр.

NETB 487 Динамичен Web с PHP и MySQL - IT Приложения

проф. Тодор Стоилов, д.н., доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB 497 Лабораторни занятия по PHP и MySQL - IT Приложения

проф. Тодор Стоилов, д.н., доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 3 кр.

NETB 478 Web програмиране с Java  - Програмиране

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 30 ч., 3 кр.

NETB 470 Маркетинг в информационната индустрия - IT Бизнес

ст.н.с. II ст. д-р Нели Манева, 30 ч., 3 кр.

 

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

NETB 462 Лабораторни занятия по разпределени системи - Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

NETB 471 Самостоятелна работа по .Net програмиране

доц. д-р Евгений Кръстев, н.с. I ст. Енчо Солаков, 3 кр.

NETB 455 Самостоятелна работа по семантичен web

н.с. I ст. Сергей Върбанов, Атанас Киряков, 3 кр.

NETB 488 Самостоятелна работа по Web програмиране с Java

доц. д-р Евгений Кръстев, Светлин Наков, 3 кр.

NETB 446 Самостоятелна работа по PHP и MySQL

проф. Тодор Стоилов, д.н., доц. д-р Николай Киров, 3 кр.

NETB 448 Семинар по мрежови технологии

доц. д-р Петя Асенова, 2/2, 3 кр.

NETB 498 Практически стаж по мрежови технологии

Стоян Боев, 2/2, 3 кр.


 

 

 

 

14.02.2008 г.                                     Подпис          1.  …………………………

                                                                                       /доц. Станислав Иванов/

 

                                                                                  2. ………………………….

                                                                                      /докт. Стоян Боев/