CSCB325

Задачи 2023

Задача 7. Египет23
Дадени са две естествени числа p и q (0 < p < q < 1000). Да се намери представяне на дробта p/q във вид на сума:
p/q = 1/a1 + 1/a2 + ... + 1/an,
при което знаменателите a1, a2, ..., an да бъдат различни.

Вход
За всеки тестов пример на стандартния вход на отделен ред e зададена по една обикновена (проста) дроб във вида p/q.

Изход
За всеки тестов пример програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход изразът:
p/q = 1/a1 + 1/a2 + ... + 1/an,
където a1, a2, ..., an са намерените знаменатели, и a1< a2 < ..., < an .

Пример:
Вход
7/9
1/3


Изход
7/9 = 1/2 + 1/4 + 1/36
1/3 = 1/3

Задача 8. Проекти23
Имаме да направим n задания (задачи, проекти) с дадени: продължителност и краен срок за всяко задание. Заданията се изпълняват последователно - следващо задание може да започне, когато е завършило прдходното.  За всяко задание печелим d - x точки, където d е крайният срок на задачата и x е моментът, когато  завършва заданието. Да се намери  най-големия възможен общ резултат, който може да се получи.

Вход
За всеки тестов пример на стандартния вход на един ред се задава числото n, на следващия ред са продължителностите на заданията и на третия ред са крайните срокове.

Ограничения
Всички числа на входа са цели в интервала [1, 1000].
 
Изход
За всеки тестов пример на стандартния изход да се отпечати броя на спечелените точки за изпълнението на всички задания.

Пример:
Вход
4
4 3 2 4
2 5 7 5


Изход
-10