CSCB325

Задачи 2023

Задача 13. Хъфман2023 [huffman1.c, стр. 662]
Да се напише прогрома за реализация на кода на Хъфман.

Вход
На всеки ред от входа е даден по един тестов пример - низ от малки латински букви за кодиране.

Изход
За всеки тестов пример на два реда да се отпечати: дължината на получения код на Хъфман за входния низ и самия код като редица от единици и нули.

Пример
Вход
afbabcdefacbabcdecde

Изход
52
0011101000110010111011100100010001100101110100101110

Задача 14. Topsort2023 (Топологично сортиране [topsortf.c, 323 стр.])
Да се напише програма за пълно топологично сортиране на даден ориентиран ацикличен граф.

Вход
 
Всеки тестов пример задава ред ориентиран ацикличен граф, като на първия ред е броя на дъгите, а следващите редове представят по една дъга - номер на начален и номер на краен връх. Номерата на върховете са последователни естествени числа, започващи от 1.

Изход
За всеки тестов пример на отделен ред се отпечатва броя на редиците, които са различни топологични сортирания.

Пример
Вход
7
1 2
2 3
2 7
3 4
5 8
6 5
7 3


Изход
56