7. Въведение в структури от данни

План:
Свързани списъци - основни понятия
Свързан списък, стек и опашка в Стандартната библиотека шаблони (STL)
Други стандартни контейнери в STL
Алгоритми в STL


**  Свързани списъци - основни понятия

* Свързан списък е линейна структура от данни (редица),  където всяка стойност се съхранява в отделен блок от паметта, заедно с местоположението на съседните блокове в редицата.
* Този начин на съхранение на елементите на редицата позволява лесно да се вмъкне или отстрани елемент, без да се местят другите елементи - сложност O(1).
* Векторътмасивът) е също линейна структура, но при вмъкване и изтриване на елемент се местят друти елементи - сложност O(n).
* Във всеки елемент на свързания списък се съхранява една данна (стойност) и две връзки (адреси) - съм следващия елемент и към предишния елементи от списъка.

Пример: Свързан списък от низове - имена на хора, наредени по азбучен ред

* Вмъкването и изтриването на елемент от свързан списък става лесно - променят се стойностите само на няколко връзки (адреси).
Пример: Да се добави нов низ Rudolf, като се запази азбучния ред на имената.
- създава се нов елемент Rudolf;
- променя се следващия елемент след Larry (от Susan на Rudolf);
- променя се  предишния елемент на Susan (от Larry на Rudolf);
- добавя се предишен елемент Larrry на новия Rudolf;
- добавя се следващ елемент Susan на новия елемнт Rudolf.* Изтриването на елемент от свързан списък не изисква преместване на елементи на списъка.

  Пример: Да се премахниe Larry от свързания списък.
- променя се следващия елемент на Harry от Larry на Susan;
- променя се предишния елемент на Susan от Larry  на Harry;
- изтрива се Larry.


* За разлика от линейната структура вектор, където има пряк достъп до елементите му (с операция индекс), свързаният списък не осигурява пряк достъп (не поддържа операция индекс).
* За достъп до елементите на свързания списък е достатъчно да знаем местоположенето (адреса) на първия елемент на списъка.
* Достъп до k-тия елемнт на свързан списък се реализизира, като се започне от първия му елемент и се обходят всички елементи до k-тия, като се броят посетените елементи - сложност O(n).


** Свързан списък в STL

* В стандартната библиотека шаблони (STL) на С++ има реализация на линейната структура свързан списък - шаблонът list.
* Всички основни операции на класа list се изпълняват за време O(1).
* Достъп до елементите на свързания списък  с n елемента се осъществява посредством итератор за време O(n). 

Пример: Да се построи свързан списък от низове, да се добави елемент, да се изтрие елемент и да се обходи свързания списък

// list1.cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
using namespace std;

int main()
{  list<string> staff;     /* шаблон за списък */

   staff.push_back("Cracker, Carl");
   staff.push_back("Hacker, Harry");
   staff.push_back("Lam, Larry");
   staff.push_back("Sandman, Susan");

   list<string>::iterator pos;         /* итератор на списък */

/* добавя елемент на четвърто място */
   pos = staff.begin();
   pos++;
   pos++;
   pos++;
   staff.insert(pos, "Reindeer, Rudolf");

/* отстранява втория елемент */
   pos = staff.begin();
   pos++;
   staff.erase(pos);

/* добавя елемент на последно място */
   pos = staff.end();
   staff.insert(pos, "Zeider, Zeev");

/* обхождане на списък */
   for (pos = staff.begin(); pos != staff.end(); pos++)
      cout << *pos << "\n";      /* извежда съдържание на текущата позиция */
   return 0;
}

Cracker, Carl
Lam, Larry
Reindeer, Rudolf
Sandman, Susan
Zeider, Zeev
 
** Стек и опашка

* Стек е линейна структура (редица) от данни с добавяне и изтриване (изваждане) на елементи само от единия край, наречен връх на стека.
* Не е позволен достъп до другите елементи на редицата.
* Това правило за добавяне и изваждане на елементи се нарича още LIFO (last in, first out).
* Основни операции:
- добавяне на елемент към стека - push;
- и изваждане на елемент от стека -  pop.
* Двете основни операции отнемат константно време - O(1).
* Реализация в STL.

Пример:
stack<string> s;
s.push("Tom");
s.push("Dick");
s.push("Harry");
while (s.size() > 0)
{ cout << s.top() << "\n";
s.pop()
}
* Опашка е линейна структура (редица) от данни с добавяне на елементи от единия край и изтриване на елементи от другия край.
* Не е позволен достъп до другите елементи на редицата.
* Това правило за добавяне и изваждане на елементи се нарича FIFO (first in, first out).
* Основни операции:
- добавяне на елемент към опашката - push;
- изваждане на елемент от опашката - pop.
* Двете основни операции се изпълняват за константно време - O(1).
Реализация в STL:

Пример:
Опашка от низове, добавяне и изтриване на елементи.
queue<string> q;
q.push("Tom");
q.push("Dick");
q.push("Harry");
while (q.size() > 0)
{ cout << q.front() << "\n";
q.pop();
}
Пример: Елементите на опашка от низове се събират в стек, който се отпечатва с иваждане на елементите му.
// fifolifo.cpp
01: #include
<iostream> 02: #include <string>
03: #include <queue> 04: #include <stack> 06: using namespace std; 07: 08: int main() 09: { cout << "FIFO order:\n"; 11: 12: queue<string> q; // опашка 13: q.push("Tom"); 14: q.push("Dick"); 15: q.push("Harry"); 16: 17: stack<string> s; // стек 18: while (q.size() > 0) 19: { string name = q.front(); 21: q.pop(); 22: cout << name << "\n"; 23: s.push(name); 24: } 26: cout << "LIFO order:\n"; 28: while (s.size() > 0) 29: { cout << s.top() << "\n"; 31: s.pop(); 32: } 34: return 0; 35: }
FIFO order:
Tom
Dick
Harry
LIFO order:
Harry
Dick
Tom** Други стандартни контейнери

* Множество (set) е контейнер (линейна структура от данни), който поддържа линейна наредба на елементите (сортирани), независимо в какъв ред са въведени, като не допуска дублиращи се стойности.
* Достъп до елементите на множеството се осъществява посредством итератор.
* Елементите на set се съхраняват в нелинейна структура от данни.
* Основните операции insert и erase имат сложност O(log n).
* Мултимножество (multiset) е подобно на множество (set), но допуска повече от един елемент с една и съща стойност.
Пример:
// set.cpp
#include <iostream> #include <string> #include <set> using namespace std; int main() { set<string> s; s.insert("Tom"); s.insert("Dick"); s.insert("Tom"); // !!! s.insert("Harry"); cout << "set: " << endl; set<string>::iterator p; for (p = s.begin(); p!= s.end(); p++) cout << *p << "\n"; multiset<string> ms; ms.insert("Tom"); ms.insert("Dick"); ms.insert("Tom"); // !!! ms.insert("Harry"); cout << "multiset: " << endl; multiset<string>::iterator mp; for (mp = ms.begin(); mp!= ms.end(); mp++) cout << *mp << "\n"; cout << ms.size() << endl; cout << ms.count("Tom"); return 0; }

set:
Dick
Harry
Tom
multiset:
Dick
Harry
Tom
Tom
4
2

* Контейнер map съхранява двойки елементи (ключ, стойност).
* Няма еднакви ключове.
* Осигурява ефективен (пряк) достъп до елементите посредством операция индекс.
map<string, double> scores;
scores["Tom"] = 90;
scores["Dick"] = 86;
scores["Harry"] = 100;
* Multimap е контейнер от двойки елементи (ключ, стойност), като се допускат елементи с еднакви ключове.
* Обект от шаблонът pair се състои от два публични елемента (данни) - first и second, чиито типове се задават като параметри на шаблона.
multimap<string, double> 
mmap;
mmap.insert(pair("Tom", 90));
mmap.insert(pair("Dick", 86));
mmap.insert(pair("Harry", 100));
mmap.insert(pair("Tom", 190));
Пример:
// map.cpp
#include <iostream> #include <string> #include <map> using namespace std; int main() { map<string, int> scores; scores["Tom"] = 90; scores["Dick"] = 86; scores["Harry"] = 100; map<string, int>::iterator p; for (p = scores.begin(); p!= scores.end(); p++) cout << p->first << " " << p->second << "\n"; cout << scores.size() << endl; multimap<string, int> mmap; mmap.insert(pair<string, int>("Tom", 90)); mmap.insert(pair<string, int>("Dick", 86)); mmap.insert(pair<string, int>("Harry", 100)); mmap.insert(pair<string, int>("Tom", 190)); multimap<string, int>::iterator q; for (q = mmap.begin(); q!= mmap.end(); q++) cout << q->first << " " << q->second << "\n"; cout << mmap.size() << endl; return 0;
}
Dick 86
Harry 100
Tom 90
3
Dick 86
Harry 100
Tom 90
Tom 190
4


** Алгоритми в STL

* Причината за въвеждане и използване на итератори в STL е отделянето на алгоритмите от структурите от данни (контейнерите).
* Алгоритмите в STL са реализирани от функции, които работят само с итератори и по такъв начин са независими от контейнерите, където се съхраняват данните.

* Пример: Функция  accumulate, която намира сумата на елементите на контейнер - вектор или списък.
 
#include <numeric>
vector<double> data;
/* do something with data */

double vsum = 0;
accumulate(data.begin(), data.end(), vsum);
/* now vsum contains the sum of the elements in the vector */

list<double> salaries;
/* do something with salaries */

double lsum = 0;
accumulate(salaries.begin(), salaries.end(), lsum);
/* now lsum contains the sum of the elements in the list */
* Библиотеката поддържа функции за търсене - find.
#include <algorithm>

/* search for a certain name on the staff */
list<string>::iterator it =
find(staff.begin(), staff.end(), name);
cout << *it << endl;
* Библиотеката поддържа и функции за сортиране: sort, qsort