Правила за оценяване на CITB205


Текущо оценяване през семестъра

** Лекции

По време на семестъра се правят 3 теста (Т1, Т2, Т3), всеки върху 1/3 от учебния материал. Всеки тест се оценява от 0 до 60 точки. Оценката за системата на НБУсе получава по формулата: Т/10.0, където Т са получените от студента точки на теста, като се закръглява с точност 0.5 нагоре.

Крайната оценка от лекции е оценката от трите теста и се получава по формулата (Т1 + Т2 + Т3)/30, като Т1, Т2 и Т3 са получените точки на трите теста. 
По време на сесия може да се прави един от трите теста за повишаване на текущата оценка.

Точки на теста
Оценка
от един тест
0-24
2.00
25-30
3.00
31-35
3.50
36-40
4.00
41-45
4.50
46-50
5.00
51-55
5.50
56-60
6.00
Общо точки
Оценка
от трите теста

0-74
2.00
75-90
3.00
91-105
3.50
106-120
4.00
121-135
4.50
136-150
5.00
151-165
5.50
166-180
6.00

**Упражнения
Оценката се формира от преподавателя на упражненията.

** Обща оценка по
CITB205
Средно аритметично от оценките на лекции и упражнения, ако и двете оценки са поне 3.00. Ако една от двете оценки е 2.00, общата оценка по CITB205 е 2.00.

Финален изпит

** Лекции
Прави се Тест 4 върху целия учебен материал. Може да се вземе и крайната текуща оценка от лекции.
За да се проведе устния изпит, оценката от теста трябва да е поне 3.00.
Устен изпит: Написвате на хартия тема от лекциите. С дефиниции, примери и обяснения. Без използване на "външна памет". След което обяснявате написаното.

** Упражнения
Оценката се формира от преподавателя на упражненията.

** Обща оценка по
CITB205
Средно аритметично от оценките на лекции и упражнения, ако и двете оценки са поне 3.00. Ако една от двете оценки е 2.00, общата оценка по CITB205 е 2.00.
Тестова система за проверка на знания по програмиране
По време на теста студентите могат да използват лекции, учебници и всякакви други печатни материали, както и електронни четци (смартфон, таблет, лаптоп).