Правила за оценяване

А. Текущ контрол
Форма Точки
Задачи
30
Състезание
20
Тест
10
Общо 60
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Задачи
30
Тест
10
Практика
20
                        Общо 60

  Крайната оценка се получава по формулата: n/10, където n са получените от студента точки, като се закръглява с точност 0.5 нагоре.

Точки
Оценка
0-25
2.00
26-30
3.00
31-35
3.50
36-40
4.00
41-45
4.50
46-50
5.00
51-55
5.50
56-60
6.00


 Задачи
Точки
Оценка
0-7
2.00
8-9
3.00
10
3.50
11
4.00
12
4.50
13
5.00
14
5.50
15-16
6.00

 Състезание
Точки
Оценка
0 и 5
2.00
10
3.00
15
4.50
20
6.00

Тест

Проверка на бланката с отговорите на индивидуалните тестове:
(1) + преди подточката означава, че този отговор трябва да е "да" (напр.  +a) ), иначе - "не".
(2) След всеки въпрос са написани получените точки на този въпрос (max 4, min -4).
(3) 0+ означава, че на този въпрос студентът е отговорил на 4-те подточки с "не знам" и проверяващият не е отбелязал правилните отговори съгласно (1).
(4) 4+ означава, че студентът е отговорил на всички подточки с "да" или "не" и всички отговори са правилни и проверяващият не е отбелязал правилните отговори съгласно (1).

Точки на теста
Изпитни точки
Оценка
0-24
0-4
2.00
25-30
5
3.00
31-35
6
3.50
36-40
6
4.00
41-45
7
4.50
46-50
8
5.00
51-55
9
5.50
56-60
10
6.00

Практика