Задачи за упражнение

Да се моделира дадения в задачата "реален" обект с неговите свойства, като се използва шаблон-клас, т.е. да се създаде клас с членове:
- конструктори по подразбиране и с параметри;
- set и get функции;
- print функция;
- функцията, описана в конкретната задача;
- предефиниране на операцията, описана в задачата;
- констуктор за копиране, деструктор, операция присвояване ("големите три").

Поне една данна на класа да се съхранява в динамичната памет (heap). 
Да се демонстрира:
- създаване и унищожаване на обекти с различни параметри на шаблона;
- работата на член-функциите на класа;
- работа на програмата с подходящи тестови примери.

Задачи:
0 Обект: окръжност в равнината, зададена с център и радиус
Функция: пресечни точки на окръжността с координатните оси
Операция: събиране (+) - резултатът е най-малката окръжност, съдържаща двете дадени.
Шаблон: тип на координати на точка и радиус (int,double)

1 Обект: матрица 2х2
Функция: намира детерминантата на матрицата
Операция: сума (+) на матрици
Шаблон: тип на числата на матрицата (int,double)

2 Обект: матрица 2х3
Функция: намира ранга на матрицата
Операция: сума (+) на матрици
Шаблон: тип на числата на матрицата (int,double)

3 Обект: права в равнината, зададена с точка и ъгъл, който сключва с абсцисната ос
Функция: пресечната точка с абсцисната ос
Операция: въртене (*) на ъгъл 90 градуса около зададена точка.
Шаблон: тип на координати на точка и ъгъл (int,double)

4 Обект: проста дроб
Функция: проверка дали дробта не е цяло число
Операция: събиране на дроби
Шаблон: тип на числителя и знаменателя (int,char,long)

5 Обект: точка в пространството
Функция: разстоянието от точката до началото на координатната система
Операция: унарен минус - дава симетрична относно началото точка
Шаблон: тип на координати на точка (int,double)

6 Обект: точка в равнината
Функция: разстоянието от точката до началото на координатната система
Операция: увеличаване с 1 (++) премества точката с вектор (1,1)
Шаблон: тип на координати на точка (int,double)

7 Обект: сила в равнината, зададена с приложна точка, посока и големина
Функция: промяна на посоката на силата, като се завърта на зададен ъгъл
Операция: добавяне (+=) към една сила друга сила по правилото на успоредника
Шаблон: тип на числовите данни (int,double)

8 Обект: книга - име на автор, заглавие на книга, име на издателство и година на издаване
Функция: връща true ако книгата е издадена преди зададена година
Операция: сравнение за равенство (==) на две книги
Шаблон: тип на низовете (string, char*)

9 Обект: студент - име, презиме и фамилия, фак. номер, 5 оценки
Функция: изчисляване на среден успех
Операция: сравнение (>) по среден успех
Шаблон: тип на низовете (string, char*)

10 Обект: вектор в равнината
Функция: големина на вектор
Операция: умножение на вектор с число (*)
Шаблон: тип на координати на вектор (int,double)

11 Обект: вектор в пространството
Функция: големина на вектор
Операция: сума (+) на вектори
Шаблон: тип на координати на вектор (int,double)

12 Обект: избирател - име, презиме и фамилия, ЕГН, избирателна секция
Функция: проверка дали човекът има право да гласува (по възраст)
Операция: сравнение за равенство (==)
Шаблон: тип на низовете (string, char*)

13 Обект: автомобил - марка, цвят, обем на двигател, цена
Функция: при зададено число, връща разликата между това число и цената на автомобила
Операция: сравнение (>) според обема на двигателя
Шаблон: тип на низовете (string, char*)

14 Обект: права в равнината, зададена с 2 точки
Функция: разстояние на правата до началото на координатната система
Операция: сравняване за различие (!=) на две прави
Шаблон: тип на координати на точка (int,double)

15 Обект: отсечка в равнината, зададена с 2 точки
Функция: дължината на отсечката
Операция: проверка (&) дали 2 отсечки се пресичат
Шаблон: тип на координати на точка (int,double)

16 Обект: отсечка в пространството, зададена с 2 точки
Функция: дължината на отсечката
Операция: проверка (^) дали отсечката пресича някоя координатна равнина
Шаблон: тип на координати на точка (int,double)

17 Обект: полином от 3-та степен
Функция: пресмятане на стойност на полинома при зададено x
Операция: сума (+) на два полинома
Шаблон: тип на коефициентите на полинома (int,double)

18 Обект: матрица nxn с елементи 0 и 1
Функция: брой на нулите в матрицата
Операция: сума (+) на 2 матрици по модул 2 (остатък от целочислено делене)
Шаблон: тип на числата на матрицата (int,char,bool)

19 Обект: n-мерен вектор с елементи 0 и 1
Функция: брой на двойките 01 във вектора
Операция: поелементно отрицание (~): 0 се преобразува в 1, а 1 - в 0.
Шаблон: тип на елементите на вектора (int,char,long,bool)

20 Обект: дата - ден, месец, година
Функция: колко дни има между две дати
Операция: добавяне на дни към дата (+=)
Шаблон: тип на елементите на датата (int,char,long,bool)

21 Обект: права в пространството, зададена от 2 точки
Функция: построява симетрична относно началото права
Операция: проверка за успоредност (||)
Шаблон: тип на координати на точка (int,double)

22 Обект: компютър - процесор, памет, HDD
Функция: при зададени 3 числа - честота на процецора, оперативна памет и капацитет на диска връща true, ако характеристиките на компютъра са такива или по-добри
Операция: сравнение (>=) по памет
Шаблон: тип на числовите данни (int,double,long,char)

23 Обект: работник - име, часова надница, брой отработени часове за месеца
Функция: връща месечната заплата
Операция: повишаване на часовата надница (+=) със зададен процент
Шаблон: тип на числовите данни (int,double) и на низове (string, char*)

24 Обект: самолетен полет - дата, час, място, брой пътници
Функция: проверява дали полета е след зададена дата
Операция: сравняване на два полета (<) по брой пътници
Шаблон: тип на числовите данни (int,long)

25 Обект: комплексно число
Функция: модул на комплексно число
Операция: събиране на комплексни числа
Шаблон: тип на реална и имагинерна части на числото (int,double)