НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент Информатика

Школа "Състезателно програмиране"

За всички студенти от НБУ, които могат да програмират на С/С++, искат да повишат подготовката си за програмиране на алгоритми и имат желание да покажат качествата си на добри програмисти, департамент "Информатика" организира школа "Със­те­за­телно програмиране". В про­грамата на школата са включени:
За отлично представяне на Републиканската сту­дент­ска олимпиада по програмиране (bcpc.eu), през последните няколко години на над 30 сту­ден­ти бяха дадени специални стипендии, които покриват 100% или 50% от таксата за обучение в НБУ!

Сайт на школата: nikolay.kirov.be/2019/WCP/
За участие в школата, изпратете е-мейл на nkkirov@gmail.com.
НК