CITB200: Правила за оценяване

НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НБУ
Чл. 17.  (3) Крайната оценка в курс е осреднена оценка от получените оценки и се осъществява по един от следните начини:
1. Финален изпит. Финалният изпит се състои от две части – писмен изпит и устен изпит. Крайната оценка е осреднена оценка от оценките на двете части.
2. Текущо оценяване през семестъра.
2.1. Датите не се обявяват предварително.
2.2. Преподавателят поставя поне две оценки измежду формите на оценяване по ал. 2. Крайната оценка от курса се формира като осреднена оценка от всички оценки, изисквани в текущото оценяване.
2.3. Когато студент не е удовлетворен от оценката при текущото оценяване, може да се яви на отделен компонент от текущото оценяване по време на сесия. Крайната оценка се изчислява както при текущото оценяване.
(4) Ако студентът желае ново оценяване се явява на двете части на финалния изпит.
(9) Студентите могат да се запознаят с писмените си работи от текущо и/или финално оценяване и да възразяват по тях до 2 седмици от публикуване на оценките.

Текущо оценяване през семестъра
По време на семестъра се правят 4 домашни и две контролни.
Срокът за предаване на домашните е една седмица. Предадено навреме домашно носи максимум 10 точки (4x10 = 40).  Предадено по-късно домашно носи максимум 5 точки. Домашните си изпращат по е-мейла на адрес: nkirov@nbu.bg като прикачени текстови  файлове с име <факултетен номер>_<номер на домашно>_<номер на задача>.cpp. Напр. f12345_1_2.cpp е текста на програмата за втората задача от първото домашно на студент с факултетен номер F12345.
Всяко контролно носи най-много 25 точки (2х25 = 50). Едно присъствие на занятие е 1 точка (15x1 = 15).
 
Сесийно оценяване (финален изпит):
Предадено домашно носи максимум 10 точки (4x10 = 40). Финалното контролно е за максимум 60 точки.

Съответствие между точките и оценките в информационната система на НБУ:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-56
3.00


28-31
3.5057-63
3.50


32-35
4.0064-70
4.00


36-38
4.5071-78
4.50


39-42
5.0079-85
5.00


43-46
5.5086-92
5.50


47-50
6.0093-100
6.00