Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2016/2017 учебна година

CITB201 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране

CITB201: сряда, 13:00, 110-2 - Н. Киров

Изпит: 27.06.2017    08:00    409 I
CITB200: вторник, 8:00, 9:40, 313-1 - Н. Киров, 417-1 - К. Вучков
CITB200: четвъртък, 8:00, 9:40, 313-1 - Н. Киров
Изпит: 29.06.2017    08:00, 9:40 - 313 I, 11:50 - 417 I

Консултация за теста: 23.03, четвъртък, 8:00, 110-2

Консултация за втори тест: 27.04, четвъртък, 8:00, 110-2
Консултация за трети тест: 8.06, четвъртък, 8:00, 110-2

-> Литература
->Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
->Moodle
->Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

CITB201
Дата:

CIT200
Дата:
->Първи тест 29.03

Първо контролно
11.04/13.04
->Втори тест 3.05

Второ контролно
30.05/1.06
->Трети тест  14.06



->Четвърти тест
27.06

Изпит
29.06

Правила за оценяване:
--- Тестова система за проверка на знания по програмиране
--- Оценката на теста се получава по формулата: n/10, където n е броят на получените от студента точки на теста.
--- По време на теста студентите могат да използват лекции, учебници и всякакви други печатни материали, както и електронни четци (смартфон, таблет, лаптоп).
-- Финален изпит: Състои се от тест 4 и устен изпит. За да се проведе устен изпит, на теста трябва да имате поне 3.00.
Тест 4: 15 въпроса, по правилата за тестовете през семестъра.
Устен изпит: Написване на лист тема от лекциите. С дефиниции, примери и обяснения. Без използване на "външна памет". След което обяснения по написаното.
Ако не успеете да получите тройка на изпита (тест + устен), имате право де се явите (със същите правила) по време на семестъра с предварително съгласуване с преподавателя, или на следваща сесия.

Консултации:
сряда, 14:30 и четвъртък, 11:30
в 712-2
за съгласуване изпратете e-mail:
nkirov
<at>nbu.bg

-> Ubuntu is a free, open source Linux-based operating system that starts with the breadth of Debian and adds regular releases (every six months)

-> The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

-> Среди за програмиране за MS Windows: Dev-C++Code::Blocks
Последна промяна на 28 юни 2017 г. nkirov<at>nbu.bg github