CITB303 Структури от данни (C++)

Кредити: 3
Преподавател: доц.
Николай Киров
e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Точкова система за оценка


Текущо оценяване
Семестриален изпит
Първи тест 15

-
Втори тест
15

-
Трети тест
20

20
Писмен изпит
-
15
Събеседване -
15
Допълнителни точки
max 5
 -
Общо: 50

50

Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
Точки
(max 15)
Оценка
    Точки
(max 20)
Оценка
Точки
(max 50)
Оценка

0-7
2.00
                                 
0-9
2.00
                             
0-24
2.00
                         
8
3.00

10
3.00

25-27
3.00

9
3.50

11-12
3.50

28-29
3.50

10
4.00

13-14
4.00

30-34
4.00

11
4.50

15
4.50

35-37
4.50

12
5.00

16
5.00

38-41
5:00

13
5.50

17-18
5.50

42-44
5.50

14-15
6.00

19-20
6.00

45-50
6.00