Задачи за тренинг

Задача 1а. Да се напише програма за превръщане на естествено число от десетична в двоична бройна система и обратно.

Вход:
Задава се редица от двойки числа - първото число е основата на бройната система, а второто - числото за превръщане (по-малко от 104).

Изход:

За всяка двойка числа от входа се извежда двойка числа (на отделен ред) - отново първото число е основата на бройната система, а второто - превърнатото число.

Пример:
10 8
2 1000
2 1

Решение на примера:
2 1000
10 8
10 1


Задача 1b. Да  се напише програма за проверка на хипотезата на Голдбах.

Вход:
Задава се редица от четни числа, не по-големи от 1000.

Изход:
За всяко число от входа се извеждат (на отделен ред) две прости числа , чиято сума е зададеното от входа число. Второто число трябва да е не по-малко от първото.

Пример:
 
6 8 12 22

Решение на примера:
3 3
3 5
5 7
3 19