Задачи за тренинг

Задача 5а.
Да се намери нула на функцията 2x3 - ax - b в интервала [-10, 10], където a е предпоследната цифра на факултетния ви номер, а b - последната цифра. Да се използва метода на разполовяването с точност 10-10 по аргумента и по стойността на функцията (виж напр. тук или Bisection method).

Изход:

Резултатът (решение и стойност на функцията в решението) да се изведе с точност 10 цифри след десетичната точка.

Пример с фак. номер F123456.


Решение на примера:
1.9999999998 -0.0000000044


Задача 5b. [6.3.4, стр. 363, зад.4, knight.c]
Дадено е естествено число n (n > 4) и обобщена шахматна дъска с размери n x n клетки. Да се намери обхождане на дъската с хода на коня. Всяка клетка трябва да бъде посетена точно веднаж, като обиколката започва от произволна предварително зададена клетка от дъската.

Вход:
На входа се задава числото n (n < 10) и координатите на началната клетка (положението на коня върху дъската). Горният ляв ъгъл е с координати (1,1). Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример се отпечатва таблица (матрица n x n) с елементи - поредните номера на ходовете на коня. Примерите се отделят с един празен ред. Ако задачата няма решение, да се отпечати нулева таблица.

Пример:
6 6 1

Решение на примера:
10 27  6 19 16 25
 7 20  9 26  5 18
28 11  4 17 24 15
21  8 23 32  3 34
12 29  2 35 14 31
 1 22 13 30 33 36


Забележка. Това обхождане не е единствено!