Задачи за тренинг

Задача 4а.
Дадено е цяло положително n-цифрено число. С размяна на различни цифри на числото получаваме друго число, което е или по-малко, или по-голямо от даденото. Да се намери най-малкото n-цифрено число, което може да се получи чрез размяна на произволен брой цифри на даденото число.

Вход:
Задава се редица от числа, по-малки от 10200.

Изход:

За всяко число от редицата, на отделен ред се отпечатва най-малкото n-цифрено число, получено по описания начин.

Пример:
100 283

Решение на примера:
100
238


Задача 4b.
Дадено се множество от N различни цели положителни  числа. Да се напише програма, която да може да отговаря на въпроса: "Кой е k-тия по големина елемент на множеството?"

Вход:
Най-напред на входа се задават броя на примерите. За всеки пример на отделен ред е даден броя N на елементите на множеството (N < 1011) и M - броя на питанията (М < 100). Следват самите елементи (които са по-малки от 1020) и след тях редицата от цели положителни числа "k" - питане за k-тия по големина елемент на множеството (k < 100).

Изход:
За всяко питане, на изхода се отпечатва отговора - стойността на k-тия по големина елемент.

Пример:
2
5 4

12 4 22 31 32
1 2 3 4
8 2
22 33 44 11 55 66 88 99
8 2

Решение на примера:
32 31 22 12
11 88