Задачи за тренинг

Задача 2а.Обобщена редица на Фибоначи дефинираме по следния начин:
                      F(n) = aF(n-1) + bF(n-2)
за n > 2 при зададени 
                    F(1) = F(2) = c
Да се напише програма за проверка дали дадено число е елемент от такава редица и ако е елемент, да се намери индексът му в редицата.

Вход:
От стандартния вход се четат последователно числата a, b, c, 0 < a, b, c < 100, броят на числата за проверка, по-малък от 1000000, и самите числа в интервала [-1000000, 1000000]. Входът съдържа по-малко от 100 примери, всеки задаващ различна обобщена редица на Фибоначи.

Изход:

За всяко проверено число на нов ред се извежда индексът му, ако числото е от съответната обобщена редица на Фибоначи или 0 - ако не е.

Пример:
1 1 1
4
13 14 9 5
1 2 1
1
341


Решение на примера:
7
0
0
5
10


Задача 2b. Напишете програма, за събиране и изваждане на прости дроби, като представите резултата във вид на несъкратима дроб.

Стандартен вход:
Всеки пример се задава със сума или разлика на две дроби
на отделен ред:  m/np/q или m/np/q , където m,  n, p, q са естествени числа, по-малки от 10000 . Входът съдържа няколко примера.

Стандартен изход:
За всеки пример на изхода се записва сумата или разликата на двете дроби като несъкратимата дроб по същия начин, както зададените на входа дроби. Когато решението е цяло число, то се записва по нормалния начин.

Пример:

1/2 + 1/3
10/4 - 1/2

Решение на примера:
5/6
2