ТЕСТ 2

въпросите на теста, един верен отговор (да), и един грешен "отговор" (не)

Дадени са файловите променливи:

ifstream fin;
ofstream fout;
fstream f;

и променливите:

int k = 10;
double x = 15.5;
char ch = 'N';
string s = "alabala";
 
Отбележете верните оператори с използване на файлови променливи.

(не) fout >> x;
(да) fout << x << " " << s;

Отбележете верните и неверни твърдения относно йерархията на потоковите класове.

(да) fstream е производен на iostream.
(не) fstream е производен на ofstream.

Отбележете верните и неверни твърдения за потокови класове, обекти и член-функции.

(да) Член-функцията get е дефинирана за istream обекти.
(не) Член-функцията getline е дефинирана за istream обекти.

Дадени са STL свързан списък и итератор:

list<int> bip;
list<int>::iterator it;
 
Списъкът съдържа 10 елемента и итераторът сочи втория елемент на свързания списък. Верни ли са (синтактично и логически) следните изрази:

(да) *it > 0
(не) it == 2

Верни ли са твърденията за достъп на член-функции от един клас до членове на друг клас за класовете, дефинирани във файла list2.cpp?

(не) Член-функциите на класа Node имат достъп до частните членове на класа List.
(да) Член-функциите на класа List имат достъп до частните членове на класа Iterator.

Даден е двусвързан списък от цели числа, състоящ се от 3 елемента. Полето next сочи към следващ елемент, а полето prev - предишен елемент от списъка.

struct Item { Item *next, *prev; int data; };
Item *h;

h е указател за началото на списъка. Определете верните и неверните твърдения.

(да) (h->next)->next е адресът на последния елемент от списъка.
(не) (h->next)->prev е NULL.

Определете верните и неверните дефиниции и твърдения за структури от данни и свързани списъци.

(да) Опашката е линейна структура от данни.
(не) Стекът е нелинейна структура от данни.

Посочете верните и грешни твърдения от текста на програмата list2.cpp за реализация на свързан списък.

(не)class Iterator; е оператор за дефиниране на класа Iterator.
 (да) Операторът friend class List; в дефиницията на класа Node дава достъп на член-фукциите на класа List до частните членове на класа Node.

Проверете твърденията за стандартната библиотека шаблони (STL) на езика С++.

(да) Контейнерът map осигурява пряк и ефективен достъп до елементите.
(не) Контейнерът stack осигурява директен достъп до всички елементи на стека.

Даден е следния команден ред:

>myprog -a -b2 dict.txt < inp.txt > out.txt

при което операционната система стартира и успешно изпълнява някаква програма. Вярно ли е следното обяснение:

(да) Името на изпълнимия файл е myprog.exe в ОС Windows.
(не) Броят на аргументите от командния ред е 6.