Задачи за тренинг

Задача 5а. [6.3.5, стр. 363, queens.c]
Да се реши задачата за разполагане на n царици на обобщена шахматна дъска с размери n x n, като разположението на една от цариците е дадено предварително.

Вход:
На входа се задава числото n (n < 20) и координатите на дадената царица. Горният ляв ъгъл е с координати (1,1). Входът съдържа много примери на отделни редове.
.
Изход:

За всеки пример на нов ред се отпечатва x-координатите на царицата, за която y-координатата е равна на n. Ако разполагането е невъзможно се отпечатва числото 0.

Пример:
8 1 1
2 1 1

Решение на примера:
3
0

Задача 5b. [6.3.4, стр. 363, зад.4, knight.c]
Дадено е естествено число n (n > 4) и обобщена шахматна дъска с размери n x n клетки. Да се намери обхождане на дъската с хода на коня. Всяка клетка трябва да бъде посетена точно веднаж, като обиколката започва от произволна предварително зададена клетка от дъската.

Вход:
На входа се задава числото n (n < 20) и координатите на началната клетка (положението на коня върху дъската). Горният ляв ъгъл е с координати (1,1). Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример се отпечатва матрица n x n. Елементите на матрицата са номерата на ходовете на коня (виж фиг. 6.3.4б на стр. 360).  Примерите се отделят с един празен ред. Ако задачата няма решение, да се отпечати нулева матрица.

Пример:
6 6 1

Решение на примера:
10 27  6 19 16 25
 7 20  9 26  5 18
28 11  4 17 24 15
21  8 23 32  3 34
12 29  2 35 14 31
 1 22 13 30 33 36

Забележка. Даденото решение не е единствено!