12. Представяне на граф. Обхождане на граф

Дефиниции[5.1]

* Връх (vertex, node), дъга(arc), ребро (edge)
* Ориентиран и неориентиран граф

* Път в граф, цикъл, свързан граф
* Мултиграф
* Предшественици и наследници, степен на връх
* Пълен граф, двуделен граф

* Дървета

Представяне [5.2]

* Списък на ребрата [5.2.1]
* Матрица на съседство (достижимост) [5.2.2]
* Списък на наследниците [5.2.3]
* Матрица на инцидентност връх - дъга [5.2.4]

Обхождане [5.3]

*Обхождане в ширина [5.3.1]
*Обхождане в дълбочина [5.3.2]

Литература:

Теория на Графите  http://fmi.wikidot.com/tg

Граф (математика)

http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(mathematics)