1. Технология за ефективно програмиране на алгоритми

Увод

Стандарти на С и С++, компилатори

Dev-C++ за Windows, gcc за Linux, BSD и др. UNIX-ови ОС
Конзолни приложения, вход и изход

Стандартен вход и изход в С и С++

Стандартен вход и изход за езика C

scanf("<форматиращ спецификатор>",<адрес на променлива>);

Пример:
int ik; 
unsigned uk;
long lk;
unsigned long ulk;
double dk;
scanf("%d %u %ld %lu %lf", &ik, &uk, &lk, &ulk, &dk);

printf("<форматиращ спецификатор>",<променлива>);

Пример:

int ik = -10;
unsigned uk = 10;
long lk = -1000000;
unsigned long ulk = 1000000; // 16 битов цял тип данни
double dk = 2.52;
printf("%d %u %ld %lu %lf\n", ik, uk,lk, ulk, dk);

Стандартен вход и изход за езика C++

cin >> <име на променлива>;

Пример:

int k;
cin >> k;

cout << <име на променлива>;

Пример:

int ik = -10;
unsigned int uk = 10;
long lk = -1000000;
unsigned long ulk = 1000000; // 16 битов цял тип данни
double dk = 2.52;
cout << ik << " " <<uk << " " << lk << " "
     << ulk<< " " << dk << "\n";

Пренасочване на входа и изхода

Пренасочване на стандартни вход и изход.

Файл с програма на C или C++ със стандартни вход и изход:
prog.exe

Текстов файл с входните данни за програмата:
test1.inp

Изпълнение на програмата:
prog <test1.inp >test1.out

Текстов файл, произведен от програмата при това изпълнение:
test1.out

Пример 1: Сума на две числа

Дадени са две цели числа в интервала [-100, 100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
        int i, j;
        cin >> i >> j;
        cout << (i+j);    
        return 0;
}

Име на файл с текст на програмата: add.cpp
Име на изпълним файл (Windows): add.exe

Изпълнение на програмата:

C:\my_dir\>add < inp.txt > out.txt

Файл inp.txt за вход

12
5

Създаден от ОС файл out.txt


17

Вход и изход за много примери

while (cin >> x) { ...}
while (cin >> x && x > 0) { ... }

int n;
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++) { cin >> ... }


string st;
getline(cin, st);

Пример 2: Сума на две числа
Дадени са две цели числа в интервала [-100, 100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много примери. Първото число е броят на примерите, на всеки следващ ред са дадени по две числа за събиране.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход се извежда едно число - сумата на числата от съответния пример от входа

Пример:
Вход
3
-10 2
20 3
30 4


Изход
-8
23
34


Решение:
// Николай Киров F123456
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    for (int k = 0; k < n; k++)
    {
       
int i, j;
        cin >> i >> j;
        cout << (i+j) << endl;
    }    

    return 0;
}

Решението като файл: f123456_0a.cpp

Пример 3: Сума на две числа
Дадени са две цели числа в интервала [-100, 100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много примери, на всеки ред са дадени по две числа за събиране.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход се извежда едно число - сумата на числата от съответния пример от входа

Пример:
Вход
-10 2
20 3
30 4


Изход
-8
23
34


Решение:
// Николай Киров F123456
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   
int i, j;
    while(cin >> i >> j) cout << (i+j) << endl;
    return 0;
}


Пример 4: Сума на две числа
Дадени са две цели числа в интервала [-10100, 10100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много примери, на всеки ред са дадени по две числа за събиране.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход се извежда едно число - сумата на числата от съответния пример от входа

Пример:
Вход
-100000000000000000000000000 1
200000000000000000000000000000000000000 -
200000000000000000000000000000000000000

Изход
-999999999999999999999999999
0

Решение:
// Николай Киров F123456
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string sum(string s1, string s2)
{
    ......
}

int main()
{
   
string i, j;
    while(cin >> i >> j) cout << sum(i, j) << endl;
    return 0;
}