2. Цели числа, представяне в десетична и двоична бройни системи. Прости числа.

"Прости" задачи
Задача за огърлицата [beats.rtf] (Клоди).

Бройни системи
Брой цифри на естествено число [стр. 33].
Сума от цифрите на естествено число.

Задача: Да се намери броя на нулите в двоичното представяне на цяло положително число, по-малко от 256. Пример:  вход 2, изход 1; вход 255, изход 0. 

Прости числа
Проверка дали дадено число е просто [стр. 41] - 2 варианта;
Теорема на Оперман - съществува просто число между n2 и (n+1)2 [стр. 41] 

Решето на Ератостен [стр. 42] - 3 варианта

Задача: Да се напише програма за намиране на простите числа в зададен интервал [a,b] като се използва, че 2.3.5 = 30 и че простите числа от вида 30k + r са само 8 за дадено k.

Хипотези на Голдбах [1.1.3]
1. Всяко цяло четно число може да се представи като сума на две прости числа.
2. Всяко цяло число > 17 може да се представи като сума на 3 различни прости числа.
   8849 + 8861 + 9769 = 27479
   9973 + 2 + 3 = 9978