Задача A. Минимално и максимално n-цифрено число

    Дадено е едно m-цифрено цяло положително число N. За всяко цяло число n (0 < n < m) да се намерят най-малкото и най-голямото n-цифрени числа, които могат да се получат от цифрите на числото N, без да се разменят местата на никои две цифри, т.е. числата се получават само чрез изтриване на някои цифри на числото N.
Файл с програмата - a.exe

Стандартен вход
Всеки пример се задава с едно m-цифрено число (2 < m < 20). Входът съдържа няколко примери и на последният ред съдържа числото 0 за индикация - край на вход.

Стандартен изход
За всеки пример от входа на изхода се записват m реда. Всеки ред съдържа две числа - най-малкото и най-голямото намерени n-цифрени числа за n = 1, 2, ..., m. След всеки пример се оставя по един празен ред.

Примерен вход
12
541623
0

Изход - решение с данни от примерния вход
2 1
12 12

6 1
63 12
623 123
5623 1623
54623 41623
541623 541623

  Задача B. Единици и нули

    Дадена е редица от единици и нули с дължина до 106 цифри и два индекса i и j. Да се отговори на въпроса дали всички цифри между позиции min{i, j} и max{i, j} са еднакви. <>
    Файл с програмата - b.exe
    Входен файл - b.inp
    Първият ред от всеки пример задава низ от единици и нули. Следващият ред съдържа броя n на въпросите в този пример. Следващите n реда съдържат въпросите, дадени с по две неотрицателни числа, i и j. Файлът съдържа няколко примери.
    Изходен файл - b.out
    За първия пример от входния файл в изходния файл се записва "Case 1:" и на следващите редове - отговорите на въпросите "Yes" или "No". За следващите примери се пише нов номер на пример и пак "верните отговори".

Примерен входен файл:
0000011111
3
0 5
4 2
5 9
01010101010101010101010101111111111111111111111111111111111110000000000000000
4
4 4
25 60
1 3
62 76
1
1
0 0

Изходен файл - решение с данни от примерния входен файл:
Case 1:
No
Yes
Yes
Case 2:
Yes
Yes
No
Yes
Case 3:
Yes