РџСЉСЂРІР° част.  Дигитализация РЅР° културното Рё научно наследство РЅР° човечеството

 1. Значението на дигитализацията - какво се дигитализира, защо се дигитализира, как се дигитализира?
 2. Технологии за дигитализация на документи
 3. Хардуер и софтуер за дигитализация и разпознаване на текст
 4. Търсене в текстови документи
 5. Рнсталиране Рё работа СЃ програмата ABBYY FineReader

Значението на дигитализацията - какво се дигитализира, защо се дигитализира, как се дигитализира? Технологии за дигитализация на документи. Хардуер и софтуер за дигитализация и разпознаване на текст

Текст + образ + звук
Рсторическа памет + знание
Примери:
Цели РЅР° дигитализацията - съхранение,  достъп, изследване


Защо електронен архив?
Какво е сканиране на документи?
     Сканирането РЅР° документи Рµ процес РЅР° преобразуване РЅР° информацията РѕС‚ парче хартия РІСЉРІ (електронен) файл, който може РґР° Р±СЉРґРµ показан РЅР° компютър. "Електронните" изображения СЃРµ индексират чрез система Р·Р° документално архивиране Рё това дава възможност Р·Р° Р±СЉСЂР·Рѕ намиране РЅР° търсения документ измежду милиони РґСЂСѓРіРё чрез написване РЅР° желания индекс или комбинация РѕС‚ тях - "РёРјРµ",  "номер", "дата" ...

Какво може да се прави със сканираните документи?
 1. Намирате необходимото за секунди чрез изписване на търсеното име.
 2. Документът се визуализира на екрана.
 3. Можете РґР° РіРѕ четете, принтирате РІСЉСЂС…Сѓ хартия, изпращате директно РїРѕ факс или E-mail. 

Действията на PULMAN за електронна Европа
Министри, политици на най-високо равнище и професионалисти от 36 европейски страни, се обединиха около следните приоритети на стратегическата конференция на PULMAN в Оейраш, Португалия, 13-14 март 2003.
       Необходимо Рµ РґР° СЃРµ РѕСЃРёРіСѓСЂРё финансиране Рё подкрепа РЅР° национално Рё регионално равнище:
       - Р·Р° РґР° СЃРµ РёР·РґРёРіРЅРµ ролята РЅР° обществените библиотеки, работещи съвместно СЃ архивите Рё музеите, като важни обединения Р·Р° изпълнението РЅР° целите РЅР° Плана Р·Р° действие Р·Р° електронна Европа, ускорявайки тяхното развитие като центрове Р·Р° достъп РґРѕ дигиталните ресурси.
        - Р·Р° РґР° отговорят РЅР° потребностите РЅР° всички граждани РІ информационното общество, насърчавайки възприемането РЅР° политики Рё практики, поощрени РѕС‚ мрежата РЅР° PULMAN.
    Р—Р° РґР° постигнат тези цели, библиотеките трябва:
        - РґР° предложат РЅРѕРІРё качествени услуги, базирани РЅР° дигиталните технологии, които ще дадат възможност РЅР° гражданите РґР° постигат своите лични цели РІ променящия СЃРµ СЃРІСЏС‚ Рё които допринасят Р·Р° сплотяване РЅР° обществото Рё Р·Р° успешна, основана РЅР° знанието РёРєРѕРЅРѕРјРёРєР° РІ Европа.
        - РґР° търсят значително подобрение РІ използването РЅР° услугите РѕС‚ гражданите, особено РѕС‚ тези, които СЃР° застрашени РѕС‚ социална Рё дигитална изолация.  РўРѕРІР° подобрение РґР° СЃРµ развие РІСЉСЂС…Сѓ съществуващата база РѕС‚ около 150 милиона регистрирани ползуватели РЅР° обществените библиотеки РІ 36-те страни РЅР° мрежата РЅР° PULMAN.

Българската фондация “БРОРАЗНООБРАЗРЕ” (БФБ) Рµ неправителствена организация, регистрирана Р° СЃ предмет РЅР° дейност опазване РЅР° биологичното разнообразие Рё прилагане принципите РЅР° устойчивото развитие.
 ....
Позволявам си да използвам случая, да изкажа своята дълбока благодарност и за финансовата подкрепа, която оказвате на Националния природонаучен музей за нашите научни издания и за техническото оборудване, предоставено ни за ползване при предстоящата дигитализация на музейните колекции.
Като ви пожелаваме нови големи успехи в благородната ви мисия, оставаме ваши приятели.
За колектива на Националния природонаучен музей при БАН
Директор: ст.н.с. д-р Петър Берон
София, 27 януари 2005 г.

Отпускат 650 000 лева за реконструкция на Народната библиотека
Дата: 13-05-2005
Част от средствата ще се използат за изграждане на Център за дигитализация на ценни ръкописи, архивни документи и стара българска периодика, която вече не се използва в оригинал. Този център ще е първи по рода си у нас и на Балканите, обяви директорът на библиотеката проф. Боряна Христова.

РЎРї. Пламък, Р±СЂРѕР№ 5-6, 01.05.2002   
Програмата „Книжовно наследство“ РЅР° издателство ПЕРО-КЛАСРРљРђ цели РґР° задоволи интересите РЅР° широка аудитория - ученици, кандидат-студенти, студенти, преподаватели, научни работници Рё всички, интересуващи СЃРµ РѕС‚ българското Рё световното книжовно наследство. Проектът предвижда издаването РЅР° многотомна мултимедийна поредица, включваща най-ценното РѕС‚ българската Рё световната писмена култура. Чрез съчетаването РЅР° класическите издателски технологии Рё дигитализацията РЅР° писменото културно наследство издателите СЃРµ стремят: 
• Да СЃРµ запълни празнотата РІ дигитализацията РЅР° книжовното наследство Сѓ нас Рё СЃРµ създаде възможност Р·Р° четене Рё анализ както през класическия носител - книгата, така Рё чрез CD-ROM Рё Рнтернет. 
• ...
• Да СЃРµ достави естетическо удоволствие Рё РЅР° двата типа читатели - РЅР° ползващите предимно компютъра Рё РЅР° онези, които предпочитат книгата. 
РќР° българския читател СЃРµ предлага изданието „ХРРРЎРўРћ РЎРњРРНЕНСКР- РќРћР’РРЇРў РџР РћР§РТ“ - включва том СЃ избрано РЅР° представяния автор Рё CD-ROM, съдържащ своеобразния аналитичен критически „колаж“, тестовете Рё адио/видео приложенията; 
Новото РІ изданието, разбира СЃРµ, РЅРµ Рµ самата дигитализация, Р° възможностите Р·Р° търсене Рё анализ, които тя предоставя. 

Обучителен семинар в рамките на проект “Коопериран абонамент - 2005”
Стопанска Академия “Д. Рђ. Ценов” Рё Български Рнформационен Консорциум
имат удоволствието РґР° РІРё поканят РЅР° ОБУЧРТЕЛЕН СЕМРРќРђР  РІ рамките РЅР° проект “Коопериран абонамент - 2005”
на тема
“СЪЗДАВАНЕ РќРђ Р”РР“РТАЛНО СЪДЪРЖАНРЕ”
Днес информацията е жизненоважна за съвременните организации. Тяхното функциониране и развитие зависи в голяма степен от ефективното управление на тази информация. Много време и усилия за търсене на документи в действащия архив могат да бъдат спестени чрез създаване на електронен архив паралелно с хартиения. Архив, който не заема пространство и може да се използва от много работи места едновременно.
Семинарът ще се проведе от 8. 04. 2005 г. до 9. 04. 2005 г.
в Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов.
ПРОГРАМА
Начало: 8.04. 2005 г., 11,00 ч.
I. Защо е необходимо създаването на дигитално съдържание?
II. Какво е необходимо за да започне процеса на дигитализиране?
 1. Компютър;
 2. Скенер;
 3. Софтуер за сканиране и обработка на текст и изображения.
III. Какво включва процеса на дигитализиране на съдържанието
1. Дигитализиране на изображения:
2. Дигитализиране на текст:
IV. Публикуване на дигитализираното съдържание и достъп до него.

Търсене в текстови документи

Видове текстови документи - възраст, значение, състояние

Примери:
Постановка на задачата за търсене в текстови документи
Стандартна технология: Стандартни програми Р·Р°  OCR - как работят тези програми?
Трудности при прилагане на тази технология за стари документи: Друг подход за търсене в стари документи:

Рнсталиране Рё работа СЃ програмата ABBYY FineReader

Примери:
Резултати от работата на програмата: