Обектно ориентирано програмиране

Учебна програма, график за лекции, учебни материали

Тема за 3 часова лекция Дата  Материали
1. (6) Класове I 
-- Дефиниция на клас абстрактни данни Time. Достъп до
членовете на класа. 
-- Инициализация на обекти от тип клас - конструктор и
аргументи на конструктор. 
-- Деструктор. Кога се изпълняват конструкторите и
деструкторите. 
-- Get и set член-функции. Помощни член-функции. 
18.09 Examples
PPT-lecture
id01
id02
2. (7) Класове II
-- Оператор за присвояване (почленно копиране). 
-- Композиция -- обекти като членове-данни на клас. 
-- Приятелски функции и приятелски класове; указател this. 
-- Статични членове на клас - данни и функции. . 
-- Proxy класове.
25.09 Examples
PPT-lecture
id03
id04
id05
id06
id07
3. (8) Предефиниране на операции I
-- Преглед на операциите в C++
-- Въведение, основни понятия. Ограничения при предефинирането на операции. 
-- Предефиниране на потоковите операции за вход и изход. 
02.10 Examples
PPT-lecture
id08
4. (8) Предефиниране на операции II
-- Функции за предефиниране на операции: членове на клас или приятелски функции. 
-- Предефиниране на унарни и бинарни операции
-- Създаване на клас Array 
*** [ І курсова задача ] ***
09.10 Examples(cont)
PPT-lecture(cont)
id09
*** [Първи тест] ***
5. (9) Наследственост I
-- Базови класове и производни класове. 
-- Защитени (protected) членове на клас. 
-- Преобразуване на указатели от базисния клас към указатели от производния клас. 
-- Предефиниране на членове от базисния клас в производния клас. 
16.10 Examples
PPT-lecture
id10
6. (9) Наследственост II
-- Публични (public), защитени (protected) и частни (private) базисни класове. 
-- Директни и индиректни базисни класове. 
-- Използване на конструктори и деструктори в производни класове. 
-- Пример с класове Point, Circle, Cylinder 
-- Многократна наследственост
23.10 Examples(cont)
PPT-lecture(cont)
id11
id12
7. (10) Виртуални функции и полиморфизъм
-- Виртуални функции. 
-- Абстрактни базисни класове и конкретни класове. 
-- Динамично свързване. 
-- Клас Employee и производни класове. 
-- Виртуални деструктори. 
-- Клас Shape и производни класове. 
-- Механизъм на динамичното свързване.
*** [ Предаване на І курсова задача и I контролно ] ***
30.10 Examples
PPT-lecture
id13
id14
8. (11) Входни и изходни потоци
-- Потоци. Заглавен файл iostream. 
-- Класове и обекти за потоков вход и изход . 
-- Потоков изход -- операции и функции. 
-- Потоков вход -- операции и функции. 
-- Потокови манипулатори. 
-- Състояния на потоците. 
-- Предефиниране на потоковите операции. 
*** [ ІІ курсова задача ] ***
06.11 Examples
PPT-lecture
id15
 

Допълнение:
Extending the 
iostream library

*** [Втори тест] ***
9. (12) Шаблони
-- Шаблони-функции. 
-- Предефиниране на шаблони-функции. 
-- Шаблони-класове. 
13.11 Examples
PPT-lecture
id16
id17
10. (13) Обработка на изключения I
-- Дефиниция, класическа обработка на изключения. 
-- Принципи на обработката на изключения в С++. 
-- Пример с деление на 0. 
-- Докладване (throw) на изключение. 
-- Прихващане (catch) на изключение. 
20.11 Examples
PPT-lecture
id18

Допълнение: 
Vector

11. (13) Обработка на изключения II
-- Пренасочване на обработката на изключението. 
-- Обработка на неочаквани изключения. 
-- "Развиване" на стека. 
-- Обработка на изключение при new. 
*** [ Предаване на ІІ курсова задача и IІ контролно ] ***
*** [ ІІІ курсова задача ] ***
27.11 Examples(cont)
PPT-lecture(cont)
id19
12. (14) Потоци и файлове
-- Йерархия на данни 
-- Последователни файлове - създаване, обновяване и четене 
-- Файлове с пряк достъп - създаване, обновяване и четене 
-- Работа с низови потоци 
05.12 Examples
PPT-lecture
id20
13. (20) Стандартна библиотека със шаблони I
-- Въведение в STL 
-- Контейнери-редици 
11.12
05.12
Examples
PPT-lecture
id21

Допълнение:
Safe STL

14. (20) Стандартна библиотека със шаблони II
-- Асоциативни контейнери 
-- Адаптери на контейнери - стек, опашка и опашка с приоритет
18.12
11.12
Examples(cont)
PPT-lecture(cont)
id22
15. (20) Стандартна библиотека със шаблони III
-- Алгоритми
-- Функционални класове
18.12 Examples(cont)
PPT-lecture(cont)
id23
Допълнение:
Задача - решение
*** [ Предаване на ІІІ курсова задача и IІІ контролно ] ***
*** [Трети тест] ***
Изпит

 7.01
 8.01
Поправка:
12.02
13.02

ppview97.exe - viewer for PPT-lecture