Тест_2

1. Посочете верните твърдения за метода "разделяй и владей".

2. Посочете верните твърдения за динамичното оптимиране.

3. Сложността на даден алгоритъм се задава с рекурентната зависимост:
T(0) = 1, T(n) = 2T(n–1) + n, n > 1. Тогава сложността е:
...

4. k-ият по големина елемент в несортиран масив може да се намери в най-лошия случай за време:
...

5. Кой от следните начини за намиране на k-ия по големина елемент в масив е верен и е най-ефективен в средния случай:
...

6. Алгоритъм за умножение на две n-цифрени числа може да има сложност:
...

7. Отбележете задачите, за решаването на които по метода на динамичното оптимиране може да се използва рекурентната формула от класическата задача за раницата.

8. Задачата за циклично преместване на елементите на масив може да се реши със следните параметри за сложност на алгоритъма и допълнителна памет:
...