Операционни системи

6 (9). Планиране (разписание)  на един процесор

    Цели:
  - бързи отговори на интерактивните потребители;
  - бързо изпълнение на заданията;
  - ефективно използване на процесора.

9.1 Типове планирания
 

Дългосрочно планиране Решение да се добави процес към списъка от процеси за изпълнение.
Средносрочно планиране Решение да се добави процес към процесите, които са частично или напълно в паметта.
Краткосрочно планиране Решение кой процес да бъде изпълняван от процесора.
I/O планиране Решение кой процес, чакащ за I/O ресурс, да му бъде даден свободен ресурс. 

** Дългосрочно планиране.
    Многопрограмна система - "степен на многопрограмност".
    Преобразуване на задание в процес:
  - кога да се създаде нов процес?
  - кое задание да се преобразува в процес?
** Средносрочно планиране - част от прехвърлящата функция (swaping function), виртуална памет.
** Краткосрочно планиране - работа на диспечера.
    Диспечерът се задейства при следните събития:
    - прекъсване на часовника;
    - I/O прекъсване;
    - извиквания на функции на ОС;
    - сигнали.9.2 Алгоритми за планиране
** Критерии за краткосрочно планиране:
 -- ориентирани към потребителя (user-oriented);
 -- ориентирани към системата (system-oriented).
** Използване на приоритети.


** Алтернативи за политика на планиране.
* Първи дошел, първи обслужен (First Come First Served - FCFS)
* Кръгово (Round Robin - RR).
* Най-късия процес (Shortest Process Next - SPN).
    Трудности при определяне на времето за работа на всеки процес - предсказване на времето за работа на интерактивни процеси.
* Най-малко оставащо време (Shortest Remaining Time - SRT).
* Най-голямо отношение за отговор (Highest Responce Ratio Next - HRRN).
Пресмята се RR = (w+s)/s
* Обратна връзка (Feedback - FB).
Понижаване на приоритета след всяко прекъсване. Варианти с времето за изпълнение на процеси от различни опашки - 2i-1 кванта време за процес от i-тата опашка (с приоритет i).

Пример за група процеси и обслужването им.

Процеси Време на постъпване 
[arrival time]
Време за работа на процеса 
[service time]
1 0 3
2
2 6
3 4 4
4 6 5
5 8 2

Сравнение за времената за обслужване на процесите:

Process
Arrival Time
Service Time [Ts]
1
0
3
2
2
6
3
4
4
4
6
4
5
8
2
Mean
FCFS Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
3
3
1.00
9
7
1.17
13
9
2.25
18
12
2.40
20
12
6.00

8.20
2.56
RR q=1 Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
4
4
1.33
18
16
2.67
17
13
3.25
20
14
2.80
15
7
3.50

10.80
2.71
RR q=4 Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
3
3
1.00
17
15
2.50
11
7
1.75
20
14
2.80
19
11
5.50

10.00
2.29
SPN Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
3
3
1.00
9
7
1.17
15
11
2.75
20
14
2.80
11
3
1.50

7.60
1.84
SRT Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
3
3
1.00
15
1`3
2.17
8
4
1.00
20
14
2.80
10
2
1.00

7.20
1.59
HRRN Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
3
3
1.00
9
7
1.17
13
9
2.25
20
14
2.80
15
7
3.50

8.00
2.14
FB q=1 Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
4
4
1.33
20
18
3.00
16
12
3.00
19
13
2.60
11
3
1.5

10.00
2.29
FB q=2i-1 Finish Time
Turnaround Time [Tq]
Tq/Ts
4
4
1.33
17
15
2.50
18
14
3.50
20
14
2.80
14
6
3.00

10.60
2.63

Пример за бавно обслужване на къс процес:

Process Arrival Time Service Time (Ts) Start Time Finish Time Turnaround
Time (Tq)
Tq/Ts
A 0 1 0 1 1 1.00
B 1 100 1 101 100 1.00
C 2 1 101 102 100 100.00
D 3 100 102 202 199 1.99
Mean 100 26.00Алгоритми  FCFS Round Robin SPN SRT HRRN Feedback
Функция за избиране
[selection function]
max[w] const min[s] min[s-e] max[(w+s)/s] --
Режим на изпълнение
[decision mode]
без прекъсване прекъсване по време без прекъсване прекъсване по нов по-къс процес  без прекъсване прекъсване по време
Производителност
[throughput]
не е определена може да е ниска, ако кванта време е малък висока висока висока не е определена
Време за отговор
[response time]
голямо, ако процесите са с много различно време за изпълнение осигурява добро време за отговор на късите процеси осигурява добро време за отговор на късите процеси осигурява добро време за отговор осигурява добро време за отговор не е определено
Припокриване
[overload]
минимално малко голямо голямо голямо голямо
Ефект върху процеса
[effect on processes]
глоба за къси процеси и за I/O процеси  честно глоба за дълги процеси глоба за дълги процеси добър баланс благосклонен към I/O процеси
Гладна смърт
[starvation]
не не възможна възможна не възможна

w - общо време за работа на процеса
e - време за изпълнение
s - общо време за обслужване на процеса