Конспект
по Обектно ориентирано програмиране
2002/2003 уч. година

1. Класове и абстрактни данни: клас Time; достъп до членовете на класа; различни файлове за дефиницията на класа и дефинициите на членовете-функции.
2. Функции като членове на клас: конструктор; аргументи по подразбиране; деструктор; get и set функции.
3. Копиране и константи: почленно копиране; обекти константи и константи членове на тип клас - функции и данни.
4. Композици: обекти като членове-данни на клас.
5. Приятелски функции и класове; указател this.
6. Статични членове на клас - данни и функции.
7. Proxy класове.
8. Предефиниране на операции: основни понятия; ограничения; функции за предефиниране - членове или приятелски функции; предефиниране на входен и изходен поток.
9. Предефиниране на унарни и бинарни операции. Клас Array.
10. Наследяване на класове: базови и производни класове; защитени членове на клас; прехвърляне на указатели от базовия към производния клас.
11. Предефиниране на членове от базовия клас в производния клас; публични, защитени и частни базови класове.
12. Директни и индиректни базови класове; конструктури и деструктури в производни класове. Многократна наследственост.
13. Виртуални функции; абстрактни базови класове и конкретни класове; полиморфизъм; статично и динамично свързване - пример с Payroll System.
14. Статично и динамично свързване - клас Shape и производни класове; виртуални деструктури.
15. Входни и изходни потоци: заглавни файлове и класове в потоковата библиотека; потоков вход и изход - операции и функции; потокови манипулатори; състояния на потоците.
16. Шаблони за функции; предефиниране.
17. Шаблони за класове: пример със Stack; параметри и наследственост; приятелски функции; статични членове на клас.
18. Обработка на изключения: дефиниции, класическа обработка на изключения; пример с деление на 0.
19. Пренасочване на обработката на изключението. "Развиване" на стека. Обработка на изключение при new.
20. Потоци и работа с файлове: йерархия на данни; последователни файлове; файлове с пряк достъп; работа с низови потоци
21. Стандартна библиотека със шаблони: въведение в STL , контейнери-редици
22. Асоциативни контейнери
23. Алгоритми и функционални класове