Въведение в програмирането

Учебна програма

Тема за 3 (4) часова лекция Дата БСУ Дата ЮЗУ
1. Увод - компютри, операционни системи, програмиране
-- Компютри и програмиране
-- Операционна система DOS - основни команди 
-- Езици за програмиране и транслатори 
16.10 20.09
2. Увод - ІІ
-- Проста програма - компилиране и грешки
-- Алгоритми
-- Бройни системи
17.10 27.09
3. Основни типове данни
-- Числени типове
-- Вход и изход
-- Оператор за присвояване
-- Константи
-- Аритметика 
30.10 04.10
4. Низове
-- Низове, поднизове, конкатенация
-- Форматиран изход
31.10 11.10
5. Обекти 
-- Конструиране на обекти
-- Използване на обекти
-- Обекти от реалния свят
-- Работа с графични класове
-- Сравняване на графична и числова информация
*** [ I д. І к. ] ***
31.10 18.10
*** [Тест 1] ***
6. Условни оператори - І
-- Условният оператор if
-- Операции за числови сравнения
-- Проверка за валидност на входните данни
-- Операторът if/else
-- Програмиране на алтернативи 
12.11 25.10
7. Условни оператори - ІІ
-- Вложени условни оператори
-- Логически операции
-- Булеви променливи и закони на де Морган
13.11 01.11
8. Функции - І
-- Функциите като черни кутии
-- Писане на функции
-- Документиране на функции
-- Връщане на стойност
-- Параметри на функции
-- Странични ефекти
-- Процедури
-- Параметри-псевдоними 
14.11 08.11
9. Функции - ІІ
-- Област на действие на променливите, глобални променливи
-- Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване 
-- Предусловия и макрос assert
-- Рекурсия
03.12 15.11
10. Цикли - І 
-- Оператор while
-- Оператор for
-- Оператор do/while
-- Безкрайни цикли
-- Типични конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици 
04.12 22.11
11. Цикли - ІІ 
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми
-- Генериране на случайни събития и симулации
-- Вложени цикли
-- Област на действие на променлива
*** [ II д. ІI к. ] ***
05.12 29.11
*** [Тест 2] ***
12. Тестване и настройка
-- Самостоятелно тестване на функция
-- Подбор на тестови примери
-- Оценка на резултатите от тестването
-- Трасиране на програмата
-- Работа на дебъгерът
-- Стратегии при тестването
17.12 06.12
13. Класове
-- Обособяване на класове 
-- Интерфейс и капсулиране 
-- Член-функции на класа 
-- Конструктори 
-- Достъп до полетата с данни 
-- Сравнение на член-функциите с другите функции
-- Принципи на обектно-ориентираното програмиране 
18.12 13.12
14. Вектори - І
-- Използване на вектори за съхраняване на данни 
-- Индекси на вектори 
-- Векторите като параметри и стойности на функции 
*** [ III д. ] ***
19.12 20.12
15. Вектори - ІІ
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др. 
-- Успоредни вектори 
-- Векторите като данни на обект
---- ---
Общо 45 часа (60 часа) . .