Въведение в програмирането

Анотация и литература

    Въведение в програмирането е основен курс за студентите I курс (първи семестър) от специалност Информатика за 2001/2002 уч. година. Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането и основите на езика С++.
    Започва се с основни идеи и характеристики на компютрите, програмирането, езици за програмиране, алгоритмите. Преминава се към запознаване със средата за програмиране - Borland C/C++ за DOS. С първата програма се обясняват видовете грешки в процеса на програмиране. Основните типове данни се въвеждат с цели числа и числа с плаваща точка. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване, типа string от стандарта на ANSI C++.
    Ранната употреба на обекти е съвременен подход при изучаването на принципите на програмирането с обектно-ориентиран език. Затова и следващите въпроси от курса са запознаване с обекти, свойства на примерни класове, инициализация на обекти и използване на членове-функции. Този материал се илюстрира с помощта на графични програми, създавани от студентите с помощта на малка графична библиотека.
    Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода и на справяне с грешки при вход. Следва запознаване с функции, концепция за предаване на параметри, документиране на функции, област на действие на променливите, рекурсивни функции. Важно място заемат и стратегии за декомпозиция на сложни задачи и създаване на програми за решаване на практически задачи. Циклите се въвеждат и изучават във връзка със задачи за приближения и симулации.
    Въпросите за тестване и настройка на програмите, за откриване и ефективно отстраняване на грешки са едни от най-важните в програмирането и затова за тях е отделено място в този курс. Последната тема е вектори - избран е съвременния подход най-напред да се разгледа шаблонът vector от стандарта на ANSI C++, а след това да се въведе масивът.
    Естествено продължение на този курс е курсът Структури от данни и програмиране, който се чете втори семестър. Придобитите знания се използват и от други курсове по информатика, програмиране и бази данни.
    Необходима предварителна подготовка на студентите - обща компютърна грамотност.
    Курсът ще се води по учебника на Кай Хорстман [1].

Учебник

1.Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.

Допълнителна литература

 2. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
 3. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.
 4. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "АлексСофт", 1999.
 5. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.
 6. Колектив на СофтПрес,  Езикът C++ , СофтПрес, 2000.
 7. Ал Стивънс, Клейтън Уолнъм, C++ Библия, ИК "АлексСофт", 2000.
 8. Чък Сфар, Microsoft Visual C++ 6.0, СофтПрес, 2000.
 9.  Хърбърт Шилдт, С++ – Практически самоучител, СофтПрес, 2000.
10. Тед Фейсон. Borland C++. Обектно-ориентирано програмиране, Първа част, Нисофт ООД и Macmillan Computer Publishing, София, 1995.
11.  H.M.Deitel, P.J.Deitel,C++ How to Program, Second Edition, Prentice Hall, 1998.
12. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, Third Edition, Addison-Wesley, Reading
Mass. USA. 2000.