Първа сесия, редовно обучение

Точкова система за оценка:

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)

Набиране на точките:

Т.к. 1 Т.к. 2 Изпит Общо
Тест 10 10 20 40
Контролно (задача на компютър) 5 5 10 20
Домашно (курсова задача) 5 5 10 20
Писмен изпит и събеседване (устен изпит) -- -- 20 20
Общо 20 20 60 100

    При провеждане на тестовете могат да се използват учебници и записки на лекции. Двата теста от текущ контрол (т.к.) се правят в часовете за лекции, а третият тест се провежда в деня на устния изпит или ден преди това.
    Контролното се състои в написване на програма за решаване на дадена от асистента задача в часовете на практикума (лабораторните занятия).
    Курсовата задача е индивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва да защити пред асистента в предвидения срок.
    Устният изпит се провежда в рамките на изпитните сесии. До устен изпит се допускат студенти, събрали най-малко 30 точки. 


Поправителна и ликвидационни сесии, редовно обучение и всички сесии, задочно обучение

Точкова система за оценка:

Набрани точки Оценка
54..60 Отличен (6)
46..53 Мн. добър (5)
38..45 Добър (4)
30..37 Среден (3)
0..29 Слаб (2)

Набиране на точките:

Изпит
Тест 20
Задача на компютър 10
Курсова задача 10
Писмен изпит и събеседване (устен изпит) 20
Общо 60

 При провеждане на теста могат да се използват учебници и записки на лекции. Тестът се провежда в деня на устния изпит или ден преди това.
    Контролното се състои в написване на програма за решаване на дадена от асистента задача в деня на устния изпит или ден преди това.
    Курсовата задача е индивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва да защити пред асистента преди устния изпит.
    Устният изпит се провежда в рамките на изпитните сесии. До устен изпит се допускат студенти, събрали най-малко 10 точки.